SQL AVG() function

SQL AVG()


    


DEFINICJA

Funkcja AVG() zwraca wartość średnią z kolumny z wartościami liczbowymi.

SQL AVG() składnia.

SELECT
    AVG(nazwa_kolumny_z_wartościami_liczbowymi)
FROM
    nazwa_tabeli

 


Przykład zastosowania AVG() (baza Adventureworks)

Oblicz średnią wartość zamówień.

SELECT
    AVG(O.SubTotal) AS [Średnia wartość zamówień]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania AVG() (baza Northwind)

Oblicz średnią wartość zamówień klienta o ID WALLI.

SELECT
    AVG(SR.[Wartość zamówienia])
FROM(
SELECT
    O.OrderID
    ,SUM(D.Quantity * D.UnitPrice) AS [Wartość zamówienia]
FROM
    Orders O JOIN [Order Details] D
        ON O.OrderID = D.OrderID
WHERE
    O.CustomerID = 'WELLI'
GROUP BY
    O.OrderID        ) AS SR