PostgreSQL funkcja ASCII() – zwracamy kod znaku

Dzisiaj zajmiemy się funkcją ASCII(). Argumentem tej funkcji jest znak (tekst) który chcemy zamienić na kod ASCII. W przypadku wpisania większej ilości znaków niż jeden funkcja zwróci nam kod ASCII pierwszego znaku w ciągu. Pamiętaj znak 'a' i 'A' to dwar różne znaki, wielkość znaków ma tutaj znaczenie.
Zwracany typ: INT

PostgreSQL ASCII() składnia

ASCII(argument)

argument – znak lub ciąg znaków

Przykład zastosowania funkcji ASCII()

Przeanalizujmy działanie funkcji ASCII() w trzech konfiguracjach. Na początku odczytamy kod ASCII znaku 'a' później znaku 'A' a na koniec do argumentu funkcji wstawimy ciąg znaków 'Ala'

Kod znaku 'a'

SELECT
    ASCII( 'a' )

Wynik

97

Teraz odczytajmy kod znaku 'A'

SELECT
    ASCII( 'A' )

Wynik

65

A teraz sprubujmy wstawić do argumentu cały ciąg 'Ala'

Uzupełniając inforamcje z dokumentacji, dla znaków w UTF-8 funkcja zwróci kod Unicode dla danego znaku. W przypadku innych kodowań wielobajtowych argument musi być znakiem ASCII.

SELECT
    ASCII( 'Ala' )

Wynik

65

Widzimy więc, że funkcja zwróciła kod pierwszego znaku z ciągu.


postgresqlpostgresqlpostgresql