db HOTELS 3. Wyświetl hotele według liczby rezerwacji.

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Baza: Hotele/Hotels

Zadanie nr: 3

Treść:  Wyświetl hotele według liczby rezerwacji.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, Aliasy, JOIN, GROUP BY, ORDER BY, COUNT()


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER


Rozwiązanie:

Zapytanie:

   SELECT
     H.hotel_name
    ,COUNT(*) AS [Liczba rezerwacji]
FROM
    hotels H
    JOIN rooms R ON H.hotel_id = R.room_hotel_id
    JOIN reservations RE ON R.room_id = RE.reservation_room_id        
GROUP BY
    H.hotel_name
ORDER BY
    2 DESC

Wynik:

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER