Archiwa tagu: kurs sql

AdventureWorks jak zainstalować? AdventureWorks how to install?

AdventureWorks jak zainstalować? AdventureWorks how to install?

Jak ściągnąć plik bazy AdventureWorks dowiesz się tutaj.

Po pobraniu pliku bazy AdventureWorks możemy przystąpić do instalacji tej bazy w środowisku SQL Server (u nas w wersji 2008 R2 express).

1.     W pliku (archiwum) które ściągnąłeś z Internetu znajdują sie dwa pliki o rozszerzeniach .MDF i .LDF. Rozpakowujemy plik i oba pliki kopiujemy do katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA (to jest lokalizacja domyśla jeśli przy instalacji wybrałeś inna posługuj się nią dalej).
2.   Teraz uruchom Management Studio i połącz się z odpowiednim serwerem przyciskiem "connect" (jeżeli nic nie zmieniałeś to w polu server name masz wybrany Twój domyślny wystarczy tylko kliknąć w connect).
3.   W oknie "Object Explorer" (jeśli go nie masz wciśnij F8) na gałęzi "Databases" kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję "Attach…".
4.   Pojawi się nowe okno "Attach Database".  Mniej więcej w połowie okna jest przycisk "Add…". Kliknij w niego.
5   W nowym oknie "Locate Database File" musisz wskazać lokalizację pliku bazy AdventureWorks, czyli pliku o nazwie AdventureWorks2008R2_Data.mdf. W tym celu odnaleź na gałęzi lokalizację z pkt.1, czyli C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA (lub Twoja jeśli jest inna niż domyślna), wskaż plik AdventureWorks2008R2_Data.mdf i potwierdź przyciskiem "OK.
6.   W tym momencie powinieneś wrócić do okna o nazwie "Attach Database". W części "Database to attach:" powinnieneś widzieć ścieżkę do pliku który przed chwilą wskazałeś. Potwierdź swój wybór przyciskiem "OK".
7.   Powinieneś wrócić do okna głównego Management Studio. W oknie "Object Explorer" rozwiń gałąź "Databases" (plusikiem). Jeśli nie zobaczy tam bazy AdventureWorks2008R2 odśwież tą gałąź klikając prawym przyciskiem myszy na "Databases" i wybierz opcję "Refresh". W tym momencie na pewno baza danych AdventureWorks2008R2 powinna się pojawić.

 

SQL SUM() function

SQL SUM()


    


DEFINICJA

Funkcja SUM() zwraca sumę pól we wskazanej kolumnie o wartościach liczbowych.

SQL SUM() składnia.

SELECT
    SUM(nazwa_kolumny_z_wartościami_liczbowymi)
FROM
    nazwa_tabeli

 


Przykład zastosowania SUM() (baza Adventureworks)

Oblicz łączną wartość zamówień.

SELECT
    SUM(O.SubTotal) AS [Łączna wartość zamówień]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania SUM() (baza Northwind)

Oblicz łączną wartość zamówień klienta o ID WALLI.

SELECT
    SUM(D.Quantity * D.UnitPrice) AS [Łączna wartość zamówienia]
FROM
    Orders O JOIN [Order Details] D
        ON O.OrderID = D.OrderID
WHERE
    O.CustomerID = 'WELLI'


    

SQL AVG() function

SQL AVG()


    


DEFINICJA

Funkcja AVG() zwraca wartość średnią z kolumny z wartościami liczbowymi.

SQL AVG() składnia.

SELECT
    AVG(nazwa_kolumny_z_wartościami_liczbowymi)
FROM
    nazwa_tabeli

 


Przykład zastosowania AVG() (baza Adventureworks)

Oblicz średnią wartość zamówień.

SELECT
    AVG(O.SubTotal) AS [Średnia wartość zamówień]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania AVG() (baza Northwind)

Oblicz średnią wartość zamówień klienta o ID WALLI.

SELECT
    AVG(SR.[Wartość zamówienia])
FROM(
SELECT
    O.OrderID
    ,SUM(D.Quantity * D.UnitPrice) AS [Wartość zamówienia]
FROM
    Orders O JOIN [Order Details] D
        ON O.OrderID = D.OrderID
WHERE
    O.CustomerID = 'WELLI'
GROUP BY
    O.OrderID        ) AS SR


   

SQL MAX() function

SQL MAX()


    


DEFINICJA

Funkcja MAX() zwraca największą wartość we wskazanym zakresie/kolumnie.

SQL MAX() składnia.

SELECT
    MAX(nazwa_kolumny)
FROM
    nazwa_tabeli

 


Przykład zastosowania MAX() (baza Adventureworks)

Wyświetl wartość zamówienia o największej wartość.

SELECT
    
MAX(O.SubTotal) AS [Wartość zamówienia]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania MAX() (baza Northwind)

Wyszukaj z tabeli produkty najwyższą cenę.

SELECT
     MAX(P.UnitPrice)  AS  NajniższaCena
FROM
    Products P


   

Adventureworks 9. Wyświetl informacje o zamówieniu (ID zamówienia , Wartość zamówienia) o największej wartości.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 9

Treść: Wyświetl informacje o zamówieniu (ID zamówienia , Wartość zamówienia) o największej wartości.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, SELECT TOP, FROM, Alias, INNER JOIN, GROUP BY, ORDER BY, SUM(), DESC


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

Wynik:

Pobierz skrypt sql


   


 

SQL COUNT() function

SQL COUNT()


    


DEFINICJA

Funkcja COUNT() zwraca liczbę wierszy, zgodnie z zadanymi kryteriami w nawiasie. Za pomocą tej funkcjo zliczymy np. ilość rekordów w tabeli, ilość wartości w danej kolumni (bez wartości NULL) lub ilość wartości w kolumnie bez duplikatów.

SQL COUNT() składnia. Ilość rekordów w tabeli.

SELECT
    COUNT(*)
FROM
    nazwa_tabeli

SQL COUNT() składnia. Ilość wartości w danej kolumnie.

SELECT
    COUNT(nazwa_kolumny)
FROM
    nazwa_tabeli

 

SQL COUNT() składnia. Ilość wartości w tabeli bez duplików.

SELECT
    COUNT(DISTINCT nazwa_kolumny)
FROM
    nazwa_tabeli


Przykład zastosowania COUNT() (baza Adventureworks)

Oblicz ilu pracowników to kobiety.

SELECT
    COUNT(gender) AS PracownicyKobiety
FROM
    HumanResources.Employee    
WHERE
    Gender = 'F'   


Przykład zastosowania COUNT() (baza Northwind)

Pokaż ilość pracowników z tabeli Employees.

SELECT
    COUNT(*) AS LiczbaPracowników
FROM
    employees


    

SQL polecenia/funkcje

SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać). SQL

sql Kurs SQL polecenia / funkcje

sql aliasy SQL Aliasy
sql alter table SQL Alter Table
sql and SQL AND
sql between SQL BETWEEN
sql case SQL CASE
sql check SQL CHECK
sql constraints SQL CONSTRAINTS
sql create database SQL CREATE DATABASE
sql create table SQL CREATE TABLE
sql cross join SQL CROSS JOIN
sql delete SQL DELETE
sql drop index SQL DROP INDEX
sql except SQL EXCEPT
sql foreign key SQL FOREIGN KEY
sql from SQL FROM
sql full outer join SQL FULL OUTER JOIN
sql grant SQL GRANT
sql group by SQL GROUP BY
sql having SQL HAVING
sql in SQL IN
sql in SQL IN (CASE,podzapytanie)
sql inner join SQL INNER JOIN
sql insert into SQL INSERT INTO
sql insert into select SQL INSERT INTO SELECT
sql intersect SQL INTERSECT
sql is not null SQL IS NOT NULL
sql is null SQL IS NULL
sql join SQL JOIN
sql left join SQL LEFT JOIN
sql like SQL LIKE
sql not null SQL NOT NULL
sql null wartość SQL NULL wartość
sql or SQL OR
sql order by SQL ORDER BY
sql primary key SQL PRIMARY KEY
sql primary key SQL REVOKE
sql right join SQL RIGHT JOIN
sql select SQL SELECT
sql distinct SQL SELECT DISTINCT
sql select into SQL SELECT INTO
sql select top SQL SELECT TOP
sql symbole wieloznaczne SQL Symbole wieloznaczne
sql update SQL UPDATE
sql union union all SQL UNION
sql union union all SQL UNION ALL
sql unique SQL UNIQUE
sql where SQL WHERE

sql avg function SQL AVG()
sql avg function SQL CAST()
sql avg function SQL CONVERT()
sql count function SQL COUNT()
sql date SQL DATE()
sql datediff function SQL DATEDIFF()
sql datepart function SQL DATEPART()
sql getdate SQL GETDATE()
sql getdate SQL LEN()
sql date SQL MAX()
sql date SQL MID()
sql date SQL MIN()
sql now function SQL NOW()
sql over partition by function SQL OVER(Partition by)
sql now function SQL ROUND()
sql now function SQL SUBSTRING()
sql date SQL SUM()

 

sql declare set sql server DECLARE SET