Archiwa tagu: desc

Adventureworks 35. Wyświetl klientów którzy złożyli największą liczbę zamówień.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 35

Treść:  Wyświetl klienta/ów który złożył największą liczbę zamówień.
    – jeżeli więcej klientów złożyło taką samą liczbę zamówień wyświetl wszystkich
    – Wyniki posortuj id_klienta (rosnąco)
    – policz tylko te zamówienia które są związane z jakimś sklepem        
    
    Wyniki wyświetl w formacie: identyfikator klienta, nazwa sklepu, liczba zamówień.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, SELECT TOP 1, FROM, GROUP BY, ORDER BY, SUM(), COUNT()


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER.


Rozwiązanie:

Pomocniczy schemat

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Zapytanie:

DECLARE @ile int =
        (
            SELECT TOP 1
                COUNT(*)AS LiczbaZamowien
            FROM    
                Sales.SalesOrderHeader O
                JOIN Sales.Customer C ON O.CustomerID = C.CustomerID
                JOIN Sales.Store S ON C.StoreID = S.BusinessEntityID
            GROUP BY
                O.CustomerID, S.Name
            ORDER BY
                COUNT(*) DESC, O.CustomerID
        );

    SELECT
          O.CustomerID AS ID_Klienta
         ,S.Name AS NazwaSklepu
         ,COUNT(*)AS LiczbaZamowien
    FROM    
        Sales.SalesOrderHeader O
        JOIN Sales.Customer C ON O.CustomerID = C.CustomerID
        JOIN Sales.Store S ON C.StoreID = S.BusinessEntityID
    GROUP BY
        O.CustomerID, S.Name
    HAVING
        COUNT(*)= @ile        
    ORDER BY
        COUNT(*) DESC, O.CustomerID

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER.


 

Adventureworks 34. Oblicz sumę wartości pierwszego i ostatniego zamówienia.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 34

Treść:  Oblicz sumę wartości pierwszego i ostatniego zamówienia.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, SELECT TOP 1, FROM, GROUP BY, ORDER BY, SUM()


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SELECT
     'Suma pierwszego i ostatniego zamówienia' AS Info
    ,SUM(SQUERY.Wartosc) AS Wartość
FROM
    (    
    SELECT
         SUM(OD.OrderQty*OD.UnitPrice)AS Wartosc
    FROM    
        (
        SELECT TOP 1 O.SalesOrderID
        FROM Sales.SalesOrderHeader O
        ORDER BY O.OrderDate, SalesOrderID
        ) AS SQ
        JOIN Sales.SalesOrderHeader OH ON SQ.SalesOrderID = OH.SalesOrderID
        JOIN Sales.SalesOrderDetail OD ON SQ.SalesOrderID = OD.SalesOrderID
    GROUP BY
        OH.SalesOrderID

    UNION ALL

       SELECT
         SUM(OD.OrderQty*OD.UnitPrice)AS Wartosc
    FROM    
        (
        SELECT TOP 1 O.SalesOrderID
        FROM Sales.SalesOrderHeader O
        ORDER BY O.OrderDate DESC, SalesOrderID DESC
        ) AS SQ
        JOIN Sales.SalesOrderHeader OH ON SQ.SalesOrderID = OH.SalesOrderID
        JOIN Sales.SalesOrderDetail OD ON SQ.SalesOrderID = OD.SalesOrderID
    GROUP BY
        OH.SalesOrderID
    )AS SQUERY

       

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.


 

Adventureworks 33. Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (wg liczby zamówień)

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 33

Treść:  Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (wg liczby zamówień)

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, GROUP BY, ORDER BY, YEAR(), COUNT()


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SELECT
     YEAR(O.OrderDate) AS Rok
    ,COUNT(*) AS LiczbaZamowien
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O
GROUP BY
    YEAR(O.OrderDate)
ORDER BY
 
   2 DESC   

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


   


 

Adventureworks 32. Znajdź pierwsze i ostatnie zamówienie.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 32

Treść: Znajdź pierwsze i ostatnie zamówienie.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, SELECT TOP, UNION ALL, ORDER BY, DESC


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER.


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SELECT
     OH.SalesOrderID
    ,OH.OrderDate AS DataZamowienia
    ,OH.CustomerID AS ID_Klienta
    ,OH.SalesPersonID AS ID_Sprzedawcy
FROM    
    (
    SELECT TOP 1
        O.SalesOrderID
    FROM
        Sales.SalesOrderHeader O
    ORDER BY
        O.OrderDate, SalesOrderID
    ) AS SQ
    JOIN Sales.SalesOrderHeader OH ON SQ.SalesOrderID = OH.SalesOrderID

UNION ALL

SELECT
     OH.SalesOrderID
    ,OH.OrderDate AS DataZamowienia
    ,OH.CustomerID AS ID_Klienta
    ,OH.SalesPersonID AS ID_Sprzedawcy
FROM    
    (
    SELECT TOP 1
        O.SalesOrderID
    FROM
        Sales.SalesOrderHeader O
    ORDER BY
        O.OrderDate DESC, SalesOrderID DESC
    ) AS SQ
    JOIN Sales.SalesOrderHeader OH ON SQ.SalesOrderID = OH.SalesOrderID   

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER.


 

Adventureworks 31. Która kategoria ma najwięcej produktów.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 31

Treść: Która kategoria ma najwięcej produktów.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, COUNT(), FULL OUTER JOIN, GROUP BY, ORDER BY


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER.


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SELECT
     C.Name AS [Nazwa kategorii]
    ,COUNT(*) AS [Liczba produktow w kategorii]
FROM
    Production.Product P
    FULL OUTER JOIN Production.ProductSubcategory S
        ON P.ProductSubcategoryID = S.ProductSubcategoryID
    FULL OUTER JOIN Production.ProductCategory C
        ON S.ProductCategoryID = C.ProductCategoryID
GROUP BY
    C.Name    
ORDER BY
    2 DESC   

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER.


 

Adventureworks 22. Wyświetl informacje o zamówieniach z grudnia 2005 r. Użyj funkcji OVER(Partition by).

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 22

Treść: Wyświetl informacje o zamówieniach z grudnia 2005 r. Wyniki przedstaw w postaci: ID zamówienia , ID produktu , Cena jednostkowa , Liczba szt. produktu w pozycji , Wartość pozycji w zamówieniu , Wartość zamówienia , Licza pozycji w zamówieniu , Licza produktów w zamówieniu.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, SUM(), COUNT(), JOIN, BETWEEN, OVER(), OVER(Partition by)


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


   


 

Adventureworks 20. Policz ilu pracowników pracuje w każdym dziale. Wyniki posortuj wg ilości pracowników malejąco.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 20

Treść: Policz ilu pracowników pracuje w każdym dziale. Wyniki posortuj wg ilości pracowników malejąco.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, GROUP BY, ORDER BY, COUNT(), INNER JOIN, JOIN, IS NULL


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


   


 

Adventureworks 19. Wyświetl 5 zamówień które mają najwięcej pozycji. Wyniki posortuj malejąco wg ilości pozycji.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 19

Treść: Wyświetl 5 zamówień które mają najwięcej pozycji. Posortuj malejąco wg ilości pozycji.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, GROUP BY, COUNT(), INNER JOIN, JOIN, ORDER BY


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

Wynik:

Pobierz skrypt sql