SQL SUM() function

SQL SUM()


    


DEFINICJA

Funkcja SUM() zwraca sumę pól we wskazanej kolumnie o wartościach liczbowych.

SQL SUM() składnia.

SELECT
    SUM(nazwa_kolumny_z_wartościami_liczbowymi)
FROM
    nazwa_tabeli

 


Przykład zastosowania SUM() (baza Adventureworks)

Oblicz łączną wartość zamówień.

SELECT
    SUM(O.SubTotal) AS [Łączna wartość zamówień]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania SUM() (baza Northwind)

Oblicz łączną wartość zamówień klienta o ID WALLI.

SELECT
    SUM(D.Quantity * D.UnitPrice) AS [Łączna wartość zamówienia]
FROM
    Orders O JOIN [Order Details] D
        ON O.OrderID = D.OrderID
WHERE
    O.CustomerID = 'WELLI'