SQL SUBSTRING() function

SQL SUBSTRING() function


    


DEFINICJA

Funkcja SUBSTRING() służy do wyodrębnienia ciągu znaków z tekstu znajdującego się w polach o typie tekstowym.

SQL SUBSTRING() składnia funkcji

SELECT
    SUBSTRING( nazwa_kolumny , pozycja_początkowa , długość )
FROM
    źródło_danych

Parametry:
nazwa_kolumny – określamy tutaj kolumnę na której będziemy używać funkcji SUBSTRING()
pozycja_początkowa – określamy miejsce początkowe w tekście w polu w kolumnie wskazanym w nazwa_kolumny
długość – określamy długość ciągu który chcemy wyodrębnić od miejsca wskazanego w pozycja_początkowa


INFO: Funkcja SUBSTRING() nie występuje we wszystkich środowiskach bazodanowych. Np. odpowiednikiem funkcji SUBSTRING() w Oracl jest funkcja SUBSTR() a w innych środowiskach używana jest funkcja MID()


Przykład zastosowania funkcji SUBSTRING() (baza Adventureworks)

Wyświetl dane pracowników w postaci: Imię , Nazwisko , pierwsza_litera_imiania . nazwisko.

SELECT
     FirstName AS Imię
    ,LastName AS Nazwisko
    ,SUBSTRING(FirstName,1,1)+ '.' + LastName AS [Połączenie imienia z nazwiskiem]
FROM
    Person.Person
WHERE
    PersonType = 'EM'
    OR PersonType = 'SP'


Przykład zastosowania funkcji SUBSTRING() (baza Northwind)

Skróć nazwy regionów do poztaci 4 znakowej, zaczynając od pierwszego znaku.

SELECT
    SUBSTRING(RegionDescription , 1 , 4) AS [Skrócone nazwa regionów]
FROM    
    Region