SQL OR

SQL OR


    


DEFINICJA

Operatora OR używamy przy złączeniu z klauzulą WHERE. Oznacza on tyle co 'lub', czyli jeśli w klauzuli WHERE wystąpią dwa warunki i pomiędzy nimi stanie operator OR to do wyniku zapytania zostaną wzięte rekordy któer spełniają warunek 1 LUB warunek 2. Tutaj (inaczej jak przy operatorze AND) wystarczy żeby rekord spełniał tylko jeden z warunków i już będzie brany do wyniku zapytania. Operator OR możemy łączyć bez problemów z innymi operatorami np. AND.

SQL OR składnia

WHERE
    warunek1 OR warunek2


Przykład zastosowania OR (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty (tylko kolumny: Nazwa Produktu , Numer Produktu) których nazwa zaczyna się na 'A' lub które w numerze produktu mają znaki CA.

SELECT
     Name AS [Nazwa Produktu]
    ,ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
    Production.Product
WHERE
    Name LIKE 'A%'
    OR
    ProductNumber LIKE '%CA%'

znak '%' we wzorcu operatoar LIKE oznacza tyle, że w tym miejscu we wzorcu może wystąpić dowolny ciąg znaków


 Przykład zastosowania OR (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników (wyświetl tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia) których imię kończy się na 't' lub którzy urodzili się po 1 stycznia 1960 r.

SELECT
     Prac.LastName AS Nazwisko
    ,Prac.FirstName AS Imię
    ,Prac.BirthDate AS [Data Urodzenia]    
FROM
    Employees AS Prac
WHERE
    Prac.FirstName LIKE '%t'
    OR
    Prac.BirthDate > '1960-01-01'