SQL MIN() function

SQL MIN()


    


DEFINICJA

Funkcja MIN() zwraca najmniejszą wartość z danej kolumny.

SQL MIN() składnia. Ilość rekordów w tabeli.

SELECT
    MIN(nazwa_kolumny)
FROM
    nazwa_tabeli

 


Przykład zastosowania MIN() (baza Adventureworks)

Wyświetl wartość zamówienia o najmniejszej wartość.

SELECT
    
MIN(O.SubTotal) AS [Wartość zamówienia]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania MIN() (baza Northwind)

Wyszukaj z tabeli produkty najniższą cenę.

SELECT
     MIN(P.UnitPrice)  AS  NajniższaCena
FROM
    Products P