SQL MAX() function

SQL MAX()


    


DEFINICJA

Funkcja MAX() zwraca największą wartość we wskazanym zakresie/kolumnie.

SQL MAX() składnia.

SELECT
    MAX(nazwa_kolumny)
FROM
    nazwa_tabeli

 


Przykład zastosowania MAX() (baza Adventureworks)

Wyświetl wartość zamówienia o największej wartość.

SELECT
    
MAX(O.SubTotal) AS [Wartość zamówienia]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania MAX() (baza Northwind)

Wyszukaj z tabeli produkty najwyższą cenę.

SELECT
     MAX(P.UnitPrice)  AS  NajniższaCena
FROM
    Products P