SQL LIKE

SQL LIKE


    


DEFINICJA

Operator LIKE służy do filtrowania wyników zapytania tylko do takich rekordów gdzie wartości w danej kolumnie są zgodnie z wzorem podamy przy tym operatorze. Operatora LIKE używamy przy złączeniu z klauzulą WHERE.

SQL LIKE składnia

WHERE
    nazwa_kolumny LIKE wzorzec


Przykład zastosowania LIKE (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty (kolumny: Nazwa Produktu , Numer Produktu) których nazwa zaczyna się na 'A'.

SELECT
     Name AS [Nazwa Produktu]
    ,ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
    Production.Product
WHERE
    Name LIKE 'A%'

znak '%' we wzorcu operatoar LIKE oznacza tyle, że w tym miejscu we wzorcu może wystąpić dowolny ciąg znaków


 Przykład zastosowania LIKE (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników (wyświetl tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia) których imię kończy się na 't'.

SELECT
     Prac.LastName AS Nazwisko
    ,Prac.FirstName AS Imię
    ,Prac.BirthDate AS [Data Urodzenia]    
FROM
    Employees AS Prac
WHERE
    Prac.FirstName LIKE '%t'