SQL LEN() function

SQL LEN() function


    


DEFINICJA

Funkcja LEN() służy do obliczenia długości wskaznego ciągu znaków.

SQL LEN() składnia funkcji

SELECT
    LEN(nazwa_kolumny)
FROM
    nazwa_tabeli


Przykład zastosowania funkcji LEN() (baza Adventureworks)

Wyświetl listę produktów i oblicz długość ich nazw. Wyniki posortuj malejąco wg długości nazw produktów.

SELECT
     Name AS [Nazwa produktu]
    ,LEN(Name) AS [Długość nazwy produktu]
FROM
    Production.Product
ORDER BY
    [Długość nazwy produktu] DESC   


 Przykład zastosowania funkcji LEN() (baza Northwind)

Wyświetl dane pracowników w postaci: Imię , Nazwisko , Długość imienia i nazwiska. Wyniki posortuj malejąco wg długości imienia i nazwiska.

SELECT
     FirstName AS [Imię]
    ,LastName AS [Nazwisko]
    ,LEN(FirstName) + LEN(LastName) AS [Długość imienia i nazwiska]
FROM
    Employees
ORDER BY
    [Długość imienia i nazwiska] DESC