SQL INSERT INTO

SQL INSERT INTO


    


DEFINICJA

Polecenie INSERT INTO służy do wstawiania/tworzenia nowych rekordów w tabeli. Ogólnie rzecz biorą po INSERT INTO wskazujemy tabelę do której chcemy dołożyć rekord, musimy określić do których kolumn chcemy "wrzucić" wartości i określić te wartości, składnia poniżej.

SQL INSERT INTO składnia

INSERT INTO nazwa_tabeli(nazwa_kolunny1, nazwa_kolunny2, nazwa_kolunny3, itd)
VALUES (wartość1, wartość2, wartość3, itd)

PAMIĘTAJ, żeby w nawiasie określającym nazwy kolumn było tyle samo parametrów co w nawiasie określającym wartości pól w poszczególnych kolumnach.

Istnieje jeszcze jedna forma tego polecenia a mianowicie

INSERT INTO nazwa_tabeli
VALUES (wartość1, wartość2, wartość3, itd)

 W tym przypadku nie określamy kolumn. Ja osobiście jestem zwolennikiem pierwszego rozwiązania, czyli jawnego deklarowania wszystkiego co można, co pozwala uniknąć późniejszych problemów szczególnie jeżeli daną bazą administruje większa liczba osób.


Przykład zastosowania INSERT INTO (baza Adventureworks)

Dodaj do typów osób w bazie nowy typ "Temporary Worker".

INSERT INTO Person.ContactType(Name,ModifiedDate)
VALUES('Temporary Worker' , '2017-01-01 00:00:00.000')


Przykład zastosowania INSERT INTO (baza Northwind)

Dodaj nowego dostawcę do tabeli "Suppliers".

INSERT INTO Suppliers(CompanyName,ContactName,ContactTitle,Address,City,Region,PostalCode,Country,Phone,Fax,HomePage)
VALUES ('Zzimo','Rob Zikosen','Sales Manager','Zielona 4','Warszawa','NULL','00-900','Poland','(22)127624','(22)735483',NULL)

INFO: do kolumny "SupplierID" nie trzeba "wpisywać" wartości, zostanie ona wygenerowana automatycznie.