SQL COUNT() function

SQL COUNT()


    


DEFINICJA

Funkcja COUNT() zwraca liczbę wierszy, zgodnie z zadanymi kryteriami w nawiasie. Za pomocą tej funkcjo zliczymy np. ilość rekordów w tabeli, ilość wartości w danej kolumni (bez wartości NULL) lub ilość wartości w kolumnie bez duplikatów.

SQL COUNT() składnia. Ilość rekordów w tabeli.

SELECT
    COUNT(*)
FROM
    nazwa_tabeli

SQL COUNT() składnia. Ilość wartości w danej kolumnie.

SELECT
    COUNT(nazwa_kolumny)
FROM
    nazwa_tabeli

 

SQL COUNT() składnia. Ilość wartości w tabeli bez duplików.

SELECT
    COUNT(DISTINCT nazwa_kolumny)
FROM
    nazwa_tabeli


Przykład zastosowania COUNT() (baza Adventureworks)

Oblicz ilu pracowników to kobiety.

SELECT
    COUNT(gender) AS PracownicyKobiety
FROM
    HumanResources.Employee    
WHERE
    Gender = 'F'   


Przykład zastosowania COUNT() (baza Northwind)

Pokaż ilość pracowników z tabeli Employees.

SELECT
    COUNT(*) AS LiczbaPracowników
FROM
    employees