SQL CAST() function

SQL CAST() function


    


DEFINICJA

Funkcja CAST() służy do konwersji danych jednego typu na drugi. Przykładami konwersji może być konwersja liczb na tekst lub odwrotnie oraz daty na tekst.

SQL CAST() składnia funkcji

SELECT
    CAST( wartość_konwertowana AS nowy_typ_danych)

Parametry:
wartość_konwertowana – określamy jaką wartość chcemy konwertować
nowy_typ_danych – określamy na jaki typ danych chcemy konwertować wskazacą wartość


Przykład zastosowania funkcji CAST()

SELECT
    '1 styczeń 2017 = ' + CAST( '2017-01-01' AS VARCHAR(10) )