SQL AND

SQL AND


    


DEFINICJA

Operatora AND używamy przy złączeniach warunków w klauzuli WHERE. Przy złączeniu warunków operatorem AND wszystkie złączone warunki muszą wystąpić jednocześnie. Operator AND możemy wykorzystywać w połączeniu z innymi operatorami np. OR.

SQL AND składnia

WHERE
    warunek1 AND warunek2 AND warunek3


Przykład zastosowania AND (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty (kolumny: Nazwa Produktu , Numer Produktu) których nazwa zaczyna się na 'A' i kończy na 'd'.

SELECT
     Name AS [Nazwa Produktu]
    ,ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
    Production.Product
WHERE
    Name LIKE 'A%'
    AND
    Name LIKE '%d'

znak '%' we wzorcu operatoar LIKE oznacza, że w tym miejscu może się pojawić dowolny ciąg znaków


 Przykład zastosowania AND (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników (wyświetl tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia) których imię kończy się na 't' i którzy urodzili się po 1 stycznia 1963 r.

SELECT
     Prac.LastName AS Nazwisko
    ,Prac.FirstName AS Imię
    ,Prac.BirthDate AS [Data Urodzenia]    
FROM
    Employees AS Prac
WHERE
    Prac.FirstName LIKE '%t'
    AND
    Prac.BirthDate > '1963-01-01'