SQL Aliasy

SQL Aliasy


    


DEFINICJA

Aliasy to zastępcze lub tymczasowe nazwy nadawane różnym obiektom np. kolumnom, tabelom lub podzapytaniom. Do nadania aliasu wykorzystujemy słówno AS. Jeżeli nasz alias jest dwu (lub więcej) wyrazowy to musimy objąć go w nawias kwadratowy. Z aliasów korzystamy np. w przypadku kiedy nasze dane źródłowe są złączeniem kilku tabel. Wtedy po słówku SELECT wykorzystujemy aliasy do rozróżnienia kolumn z poszczególnych tabel, jeśli ich nazwy się powielają. Alias wstawiamy wtedy przed nazwą kolumny tabeli i obie nazwy przedzielamy kropką np. 'SELECT alias_tab_źr.nazwa_kolumny1 AS alias1'. Aliasów możemy także użyć w przypadku sortowania wyników zapytania po słówku ORDER BY.

SQL Aliasy składnia

SELECT
     nazwa_kolumny1 AS alias1
    ,nazwa_kolumny2 AS [alias dla kol. 2]
    ,nazwa_kolumny3 AS alias3
FROM
    nazwa_tabeli_źródłowej AS alias_tab_źr


Przykład zastosowania Aliasów (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty, ale tylko kolumny: NazwaProduktu , NumerProduktu. Kolumnom nadaj aliasy (polskie nazwy).
Tabeli źródłówej nadaj alias 'tab_źr'.

SELECT
     Name AS [Nazwa Produktu]
    ,ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
    Production.Product AS tab_źr

w przypadku kiedy dane źródłowe byłyby złączeniem kilku tabel moglibyśmy użyć aliasów poszczególnych tabel do odróżnienia kolumn po słówku SELECT np.

SELECT
     tab_źr.Name AS [Nazwa Produktu]
    ,tab_źr.ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
    Production.Product AS tab_źr     


 Przykład zastosowania Aliasów (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników, ale tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia. Kolumnom nadaj aliasy (polskie nazwy).
Tabeli źródłówej nadaj alias 'Prac'.

SELECT
     Prac.LastName AS Nazwisko
    ,Prac.FirstName AS Imię
    ,Prac.BirthDate AS [Data Urodzenia]    
FROM
    Employees AS Prac