db HOTELS 5. Znajdź i wyświetl informacje o najdłuższej rezerwacji

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Baza: Hotele/Hotels

Zadanie nr: 5

Treść:  Znajdź i wyświetl informacje o najdłuższej rezerwacji

Polecenia/funkcje w zapytaniu: DECLARE, SELECT TOP, DATEDIFF(), FROM, ORDER BY, WHERE


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER


Rozwiązanie:

Zapytanie:

DECLARE @ilosc_dni int =
    (
        SELECT TOP 1
            DATEDIFF(day,reservation_starting_date,reservation_final_date) AS Dni
        FROM
            reservations R    
        ORDER BY
            1 DESC            
    )    
    
SELECT
     *
FROM
    reservations R        
WHERE
    DATEDIFF(day,reservation_starting_date,reservation_final_date) = @ilosc_dni

Wynik:

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER