Operator dekrementacji

Dekrementacja (ang. decrement – ubytek) to proces odwrotny do inkrementacji (opisanej wcześniej). To zmniejszenie wartości argumentu o jeden. Operator dekrementacji to „ – – ”. Przykład: powiedzmy, że chcemy zmniejszyć wartość zmiennej „a” która w chwili obecnej wynosi 10 o jeden, czyli finalnie nasza zmienna otrzyma wartość 9. int a = 10; // tworzymy zmienną "a" i przypisujemy jej wartość 10 Listing 5.1 Zmniejszanie wartości zmiennej bez operatora dekrementacji.

Pobierz cały listing 5.1

W powyższym przykładzie widzimy, że zmniejszyliśmy wartość zmiennej “a” o 1 ale bez użycia operatora dekrementacji. Listing 5.2 Zmniejszenie wartości zmiennej „a” przy użyciu operatora dekrementacji.

Pobierz cały listing 5.2

Jeżeli chodzi o pojęcie dekrementacji to wyróżniamy jej dwie postacie pre dekrementacja i post dekrementacja. Już same przedrostki naprowadzają o co chodzi. Otóż pre dekrementacja to operacja powodująca zmniejszenie wartości zmiennej przed użyciem zmiennej a post dekrementacja to operacja powodująca zmniejszenie wartości zmiennej po jej użyciu, co obrazują poniższe przykłady. Listing 4.3 Użycie pre dekrementacji.

Pobierz cały listing 5.3.

Analizując powyższy przykład pre dekrementacji należy zwrócić uwagę że na ekranie pojawi się wartość 9 ponieważ dekrementacja (zmniejszenie wartości o 1) nastąpiła przed wyświetleniem wartości zmiennej „a” na ekranie. Listing 4.4 Użycie post dekrementacji.

Pobierz cały listing 5.4

Analizując powyższy przykład chciałem zwrócić uwagę na miejsce które wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Zwódźcie uwagę, że mimo wyświetlenia na ekranie wartości 10 po wykonaniu się instrukcji Console.WriteLine(a–); wartość zmiennej „a” będzie równa 9. Dlaczego? Ponieważ operator dekrementacji znajduje się za zmienną „a”, co powoduje zmniejszenie wartości tej zmiennej już po wyświetleniu jej wartości pierwotnej na ekranie. Gdybyśmy dodali do naszego kodu kolejne polecenie Console.WriteLine(a); to zobaczylibyśmy na ekranie wartość 9. Dekrementację możemy wykonać wielokrotnie.