Archiwum kategorii: C++ kurs programowania obiektowego

Oddaję w Wasze ręce kurs programowania obiektowego w C++. Dzięki temu kursowi wejdziesz na nowy poziom programowania (po podejściu proceduralny).

C++ kurs podstawy programowania. Pętla DO WHILE.

Pętla do … while to nic innego jak inny wariant pętli while. Różnica jest tylko taka, że pętla do … while sprawdza warunek na końcu pętli przez co musi się wykonać choćby raz mimo, że warunek nie będzie spełniony. Przykład wyświetlenia liczb od 1 do 10 za pomocą pętli do … while poniżej.

  do
  {
    cout << i << endl;
    i++;
  }
  while(i<=10);

Widzisz, że składnia się trochę różni. Na początku jest słówko do, później, pomiędzy nawiasami klamrowymi, mamy ciało pętli a dopiero na końcu słówko while i warunek. Wszystko kończymy znakiem średnika. Efekt uruchomienia powyższej pętli poniżej.
cpp c++ kurs programowania pętla do while

 


c++ kurs programowania obiektowego spis treści 

 

 

C++ kurs podstawy programowania. Pętla WHILE.

Pętla  WHILE
Drugą pętlą którą poznamy jest pętla while. Na początek zaznajomimy się ze składnią tej pętli.

  while(warunek)
  {
    // cialo petli while
    // instrukcja lub blok instrukcji
    // do wykonania gdy warunek spelniony
  }

W pętli while instrukcja (lub blok instrukcji) będzie się wykonywała tyle razy aż warunek nie będzie spełniony.  Należy pamiętać, żeby w ciele pętli należy zaprogramować taki mechanizm, żeby w jakiejś konkretnej sytuacji była możliwość zakończenia pętli w przeciwnym wypadku zapętlimy ją w nieskończoność.
Spróbujmy teraz zapisać z użyciem pętli while przykład, który oprogramowywaliśmy dla pętli for, czyli klasyczne wyświetlenie na ekranie liczb od 1 do 10.

  int i=1;
  while(i<=10)
  {
    cout << i << endl;
    i++;
  }

Na początku deklarujemy sobie zmienną i która w tym przypadku będzie potrzebna do sprawdzania warunku wyjścia z pętli. Następnie po słówku while definiujemy warunek który będzie sprawdzany przed uruchomieniem każdego obiegu pętli, czy jest spełniony. Jeżeli będzie spełniony (wartość TRUE) pętla się wykona, w przeciwnym wypadku (wartość FALSE) pętla w ogóle przestaje się wykonywać. Widzisz, że za każdym razem w pętli while wyświetlamy na ekranie wartość zmiennej i. Za każdym jednak razem jej wartość jest zwiększana o 1 poleceniem i++ . W momencie kiedy zmienna i osiągnie wartość 11 czyli warunek nie będzie już spełniony pętla przestaje się wykonywać. Jeżeli od początku warunek nie będzie spełniony pętla while nie wykona się ani razu. Efekt uruchomienia naszego kodu poniżej.
cpp c++ kurs programowania pętla while

 


c++ kurs programowania obiektowego spis treści 

 

 

C++ kurs podstawy programowania. Pętla FOR.

Pętla FOR
Jak już wspomniałem wcześniej pętle są wykorzystywane do cyklicznego wykonywania zadanego kodu. Jeżeli z góry wiemy ile razy chcemy wykonać dany zestaw instrukcji to pętla for jest idealna do tego zadania. Pętle tego typu nazywamy licznikowymi bądź iteracyjnymi, bo z reguły startujemy od jakiejś wartości początkowej, przy każdym obrocie (obiegu) pętli wartość licznika zwiększamy o jeden, do momentu kiedy pętla osiągnie górną granicę. Ale najlepiej objaśnię to na konkretnym przykładzie. Będzie to znowu klasyka gatunku, czyli wyświetlenie na ekranie liczb od 1 do 10.

  int i = 1;
  for( i; i <= 10 ; i++)
    cout << i << endl;

Przeanalizujmy teraz nasz kod. Na początku zadeklarowałem zmienną i = 1 o typie int. Będzie ona spełniała funkcję licznika dla pętli for. No i teraz sedno sprawy, czyli sama pętla. W Nawiasie po słówku for podajemy trzy argumenty. Pierwszy to warunek początkowy, czyli w naszym przypadku i. Tak jak pisałem wcześniej nasza zmienna i będzie spełniała funkcję licznika, czyli na początku licznik ustawiamy na 1. Drugi parametr to tzw. górna granica, czyli warunek dla którego pętla przestanie się wykonywać. W naszym przypadku pętla ma przestać się wykonywać kiedy wartość licznika i będzie mniejsza lub równa 10 i to mamy właśnie zapisane w drugim argumencie i <=10 . Jeżeli warunek będzie spełniony pętla się wykona, jeżeli nie to pętla stanie. W trzecim argumencie musimy powiedzieć kompilatorowi jak będzie zmieniał się nasz licznik. W naszym przypadku chcemy, żeby licznik zwiększał się o 1 przy każdym obiegu pętli, dlatego zastosowałem inkrementację zmiennej i w postaci składni i++ . To co znajduje się w następnej linii to instrukcja którą chcemy wykonać przy każdym obiegu pętli. Jeżeli tych instrukcji wyłoby więcej to umieszczamy je w nawiasach {}. My chcemy, przy każdym obiegu pętli, wyświetlić wartość licznika i. Możemy uzyskać ten efekt korzystając ze składni cout << i << endl; . Oczywiście endl na końcu oznacza, przy każdym obiegu pętli, przejście do następnej linii tak, żeby każda wartość wyświetliła się w osobnej linii. Wrzućmy nasz kod w startowy program i uruchomimy go.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int i = 1;
  for( i; i <= 10 ; i++)
    cout << i << endl;

  return 0;
}

Po uruchomieniu na ekranie zobaczymy.
 cpp c++ course kurs programowania pętla for loop for
Właśnie o taki efekt nam chodziło, więc program zaliczamy do działających prawidłowo. Zwróć uwagę, że pętla for sprawdza warunek przed wykonaniem kodu w pętli. Jeżeli wiec nie będzie on spełniony kod się nie wykona. Jeżeli od początku warunek nie będzie spełniony pętla for nie wykona się ani razu.

 


c++ kurs programowania obiektowego spis treści 

 

 

C++ kurs podstawy programowania. Instrukcja warunkowa switch case.

Instrukcja SWITCH…CASE
Innym pomysłem na rozwiązanie problemu obsługi warunków jest instrukcja switch…case (czasami nazywana instrukcją wielokrotnego wyboru). Poniżej definicja i zaraz zabieram się do objaśniania kodu.

switch(zmienna)
{
case wartosc_1:
  // jeżeli zmienna = wartość_1 to wykonaj kod który znajduje się tutaj
  break;
  
case wartosc_2:
  // jeżeli zmienna = wartość_2 to wykonaj kod który znajduje się tutaj
  break;
  
  //...
case wartosc_n:
  // jeżeli zmienna = wartość_n to wykonaj kod który znajduje się tutaj
  break;
  
default:
// kod który wykona się w momencie kiedy wartość zmiennej zmienna
  //   nie będzie oprogramowana w żadnym z powyższych przypadków
  break;
}

Na początku widzisz słówko switch i parametr w nawiasie. Tym parametrem jest wartość zmiennej i w zależności od tej wartości switch zachowa się tak jak to mu oprogramujemy. Po słówku case oprogramowujemy konkretne przypadki, co komputer ma zrobić w zależności od wartości zmiennej zdefiniowanej w parametrze instrukcji switch. Słówko break przerywa działanie instrukcji switch. Wykonamy teraz małe ćwiczenie napiszemy program który zapyta użytkownika o liczbę z przedziału od 1 do 5. Pobierzemy tą liczbę do zmiennej i w zależności od wybranej liczby wyświetlimy komunikat „Wpisales liczbe n, wiec wykonuje kod z czesci case:n”, gdzie pod n będziemy podstawiali liczbę podaną przez użytkownika. No to do dzieła.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int liczba;
  cout << "Podaj liczbe 1-5 : ";
  cin >> liczba;
  switch(liczba)
  {
  case 1: 
    cout << "Wpisales liczbe 1, wiec wykonuje kod z czesci case:1"; 
    break;
  case 2: 
    cout << "wpisales liczbe 2, wiec wykonuje kod z czesci case:2"; 
    break;
  case 3: 
    cout << "wpisales liczbe 3, wiec wykonuje kod z czesci case:3"; 
    break;
  case 4: 
    cout << "wpisales liczbe 4, wiec wykonuje kod z czesci case:4"; 
    break;
  case 5: 
    cout << "wpisales liczbe 5, wiec wykonuje kod z czesci case:5"; 
    break;
  
  }

  return 0;
}

Przetestujmy nasz program podając liczbę 2 (zrzut poniżej).

 cpp c++ loops switch
Widzimy, że wszystko poszło zgodnie z planem i wykonała się instrukcja dla wartości zmiennej liczba = 2.
A co się stanie jeżeli użytkownik podałby liczbę spoza zakresu np. 6 ? Przetestujmy.
 cpp c++ loops switch
Widzimy, że nic tragicznego się nie stało. Program „poszedł” dalej i nie wyświetlił żadnej instrukcji bo wartość 6 dla zmiennej liczba nie była oprogramowana w switch-u, więc kompilator nie wiedział co ma zrobić. Czasami jednak potrzebujemy oprogramować taką sytuację kiedy chcemy wykonać jakiś kod lub wyświetlić jakiś komunikat dla przypadku który jest inny niż oprogramowaliśmy w switch-u, jak np. u nas kiedy użytkownik podał liczbę 6. Do tego celu służy instrukcja default. Definiujemy ją identycznie jak w przypadku instrukcji case.

default:
  cout << "liczba nie z przedzialu 1-5, wiec nie wykonam zadnego kodu";
  break;

 Stosując instrukcję default mówimy kompilatorowi, że jeżeli nie znajdzie wartości z warunku oprogramowanej w instrukcji case to ma wykonać kod z części default. Dopiszmy tą część kodu do naszego programu i przetestujmy go.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int liczba;
  cout << "Podaj liczbe 1-5 : ";
  cin >> liczba;
  switch(liczba)
  {
  case 1:
    cout << "Wpisales liczbe 1, wiec wykonuje kod z czesci case:1";
    break;
  case 2:
    cout << "wpisales liczbe 2, wiec wykonuje kod z czesci case:2";
    break;
  case 3:
    cout << "wpisales liczbe 3, wiec wykonuje kod z czesci case:3";
    break;
  case 4:
    cout << "wpisales liczbe 4, wiec wykonuje kod z czesci case:4";
    break;
  case 5:
    cout << "wpisales liczbe 5, wiec wykonuje kod z czesci case:5";
    break;
  default:
    cout << "liczba nie z przedzialu 1-5, wiec nie wykonam zadnego kodu";
    break;
  }
  cout << endl;  return 0;
}

Uruchamiamy program i wprowadzamy wartość 6.
 cpp c++ loops switch
Widzimy na ekranie komunikat który oprogramowaliśmy dla  warunku default, więc wszystko działa jak należy.

 


c++ kurs programowania obiektowego spis treści 

 

 

C++ kurs podstawy programowania. Instrukcja warunkowa if else.

Instrukcja IF ELSE
Pierwszą z instrukcji warunkowych jaką poznamy jest instrukcja if … else. Definicja if-a poniżej.

if(warunek)
  {  
   // jeżeli warunek jest spełniony, czyli przyjmuje wartość TRUE (prawdy)
   // to wykona się kod pomiędzy tymi klamrami
  }
else
  {
   // w przeciwnym wypadku wykona się ten kod tutaj
   // czyli warunek przyjmuje wartość FALSE (fałsz)
  }

Wróćmy do przykładu z kontrolowaniem prędkości. Jak mogłoby to wyglądać. Postarajmy się to oprogramować. Przyjmijmy, że co chwilę odczytujemy wartość z czujnika prędkości auta. Wartość z czujnika wrzucamy do zmiennej o nazwie aktualna_predkosc. Mamy też oprogramowane dwie funkcje. Pierwsza odcina dopływ paliwa i będzie miała nazwę zamknij_doplyw_paliwa(), a druga otwierająca z powrotem  dopływ paliwa o nazwie otworz_doplyw_paliwa(). Będzie nam potrzebna jeszcze jedna zmienna, nazwiemy ją dopływ_paliwa, zaraz wyjaśnię dlaczego. Nasz kod mógłby wyglądać jak poniżej.

if(aktualna_predkosc >= 200)
  {
   zamknij_doplyw_paliwa();
   doplyw_paliwa = "Z";
  }
else
  {
   // sprawdz czy doplyw zamkniety
   if(doplyw_paliwa == "Z")
     {
      otworz_doplyw_paliwa();
      doplyw_paliwa = "O";
     }
  }

Powyższy kod można przetłumaczyć tak. Jeżeli aktualna_predkosc jest większa lub równa 200, czyli moment kiedy przekroczyliśmy prędkość graniczną 200 km/h, to uruchom funkcję zamknij_doplyw_paliwa() i ustaw zmienną dopływ_paliwa na "Z" (zamknięty). W przeciwnym przypadku, czyli kiedy prędkość jest mniejsza niż 200 km/h, wykonaj kod z części else{}. Ale tutaj mamy drugiego if-a, bo jeszcze musimy sprawdzić czy aktualnie dopływ_paliwa jest zamknięty czy otwarty. Drugiego if-a możemy przetłumaczyć tak. Jeżeli dopływ_paliwa jest zamknięty (czyli nasz poprzednia prędkość była większa niż 200km/h) uruchamiamy funkcję otworz_doplyw_paliwa() i ustawiamy dopływ_paliwa na "O" (otwarty). Jeżeli dopływ_paliwa jest otwarty ("O") to nie robimy nic no bo aktualnie dopływ paliwa jest otwarty więc nie ma potrzeby uruchamiania funkcji otworz_doplyw_paliwa(). Myślę, że już rozumiesz dokładnie działanie instrukcji if… else i po co w ogóle była nam potrzebna zmienna dopływ_paliwa.
Zwróć uwagę, że używając instrukcji if nie musisz za każdym razem korzystać także z konstrukcji if…else możesz skorzystać tylko z if-a.
Jak już zauważyłeś if-y możemy zagnieżdżać, czyli definiować jednego if-a wewnątrz drugiego.
Cały kod programu mógłby wyglądać tak.

#include <iostream>

using namespace std;

void zamknij_doplyw_paliwa()
{
  cout << "Jedziesz jak wariat, zwolnij!" << endl;
  cout << "Zamykam doplyw paliwa!" << endl << endl;
}

void otworz_doplyw_paliwa()
{
  cout << "Widze, ze zwolniles!" << endl;
  cout << "Otwieram doplyw paliwa!" << endl << endl;
}
  int aktualna_predkosc;
  int i; // licznik dla for-a
  string doplyw_paliwa;

int main()
{  for(i=0;i<=5;i++)
  {
    cout << "Z jaka predkoscia aktualnie jedziesz? : ";
    cin >> aktualna_predkosc;

    if(aktualna_predkosc >= 200)
      {
       zamknij_doplyw_paliwa();
       doplyw_paliwa = "Z";
      }
    else
      {
       // sprawdz czy doplyw zamkniety
       if(doplyw_paliwa == "Z")
         {
          otworz_doplyw_paliwa();
          doplyw_paliwa = "O";
         }
         else
         {
           cout << "Jedziesz przepisowo, jedz tak dalej!" << endl << endl;
         }

      }

  }

  cout << "Dziekujemy za skorzystanie z naszej nawigacji";

  return 0;
}


c++ kurs programowania obiektowego spis treści 

 

 

C++ kurs podstawy programowania. Praca z plikami tekstowymi, odczyt.

Odczyt z pliku.
Umiemy już zapisać dane do pliku tekstowego więc przyszedł czas na odczyt danych tych danych. Skoro przed chwilą napisaliśmy program do zapisu danych to pewnie wystarczy trochę go tylko zmodyfikować/przerobić na odczyt danych. Odpowiedź brzmi tak i właśnie taką modyfikację zaraz zrobimy. Przypomnienie listingu dotyczącego zapisu danych do pliku.

Listing

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

string slowkoen, slowkopl;

int main()
{
  fstream moj_plik;
  moj_plik.open("zwierzeta.txt",ios::out | ios::app);

  cout << "Slowko angielskie: ";
  cin >> slowkoen;
  cout << "Polskie tlumaczenie: ";
  cin >> slowkopl;

  moj_plik << slowkoen << endl;
  moj_plik << slowkopl << endl;
  cout << "Slowka zapisane" << endl;

  moj_plik.close();

  return 0;
}

Zaczniemy od zmodyfikowania linii która mówi w jakim trybie otwieramy nasz plik, czy do zapisu czy do odczytu? Skoro atrybut ios::out funkcji open() mówił o tym, że otwieramy plik do zapisu to wystarczy go zmodyfikować na postać ios::in. Atrybut ios::app w ogóle usuwamy bo do naszego zadania nie jest on w ogóle potrzebny. Czyli linia dotycząca dostępu do pliku będzie wyglądała tak.

moj_plik.open( "zwierzeta.txt" , ios::in );

Dobrą praktyką jest sprawdzenie, czy z plikiem jest wszystko w porządku czy nie jest np. uszkodzony? Jeżeli będziemy chcieli odczytać jakieś dane z uszkodzonego pliku, nasz program zakończy się błędem. Do tego celu służy funkcja good(). A sprawdzenie będzie wyglądało tak.

Listing

  if(moj_plik.good()==false)
  {
    cout << "Plik jest uszkodzony!" << endl; // funkcja good() zwrocila falsz
  }
  else
  {
    cout << "Plik jest poprawny!" << endl; // funkcja good() zwrocila prawde
  } 

Funkcja good() zwróci nam wartość fałsz jeżeli plik będzie uszkodzony lub wartość prawda jeżeli z plikiem będzie wszystko OK. Jakby się tak zastanowić to w przypadku poprawnego pliku nie ma potrzeby informowania o tym fakcie użytkownika. Zamiast komunikatu o poprawnym pliku w części else{} będziemy umieszczać kod, który powie komputerowi co ma zrobić w przypadku kiedy z plikiem jest wszystko w porządku.
Skoro z plik jest OK to teraz zamiast zapisywać dane do pliku musimy je odczytać. Do tego celu służy funkcja getline(). Dla tej funkcji podajemy dwa parametry. Pierwszy to do którego pliku chcemy się odwołać (zmienna plikowa), a w drugim (po przecinku) określamy gdzie chcemy zapisać odczytane dane z pliku. Żeby mieć gdzie zapisywać dane z pliku musimy utworzyć zmienną do której będziemy je zapisywali. Stworzymy więc sobie wcześniej zmienną string linia; o typu string (pomiędzy using namespace … funkcją main() ).

string linia;

a następnie w części else{} naszego if-a wrzucimy kod z funkcją getline().

getline(moj_plik, linia);

W tym momencie nasz kod wygląda tak.

Listing

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

string slowkoen, slowkopl;
string linia;

int main()
{
  fstream moj_plik;
  moj_plik.open("zwierzeta.txt",ios::in);

  if(moj_plik.good()==false)
  {
    // funkcja good() zwrocila falsz, blad odczytu
    cout << "Blad odczytu pliku!";
  }
  else
  {
    // funkcja good() zwrocila prawde, czyli z plikiem wszysto OK
    getline(moj_plik,linia);
    cout << linia << endl;
  }

  moj_plik.close();

  return 0;
}

Jak uruchomimy nasz program to zobaczymy na ekranie słówko cat.


cpp c++ kurs podstawy programowania odczyt z pliku tekstowego

Dlaczego tylko słówko cat ? Otóż dlatego, że funkcja getline() pobrała (odczytała) pierwszą linię z naszego pliku i tyle, na razie niczego więcej nie oprogramowaliśmy. Więc, co zrobić żeby można było „przemieszczać” się pomiędzy poszczególnymi liniami?
Każdorazowe wywołanie funkcji getline() skutkuje odczytem aktualnej linii (zaczynając od początku pliku) i przejściem do kolejnej, czyli przy drugim wywołaniu tej funkcji odczytamy drugą linię z pliku itd. W zależności jakie dane odczytujesz, co chcesz z nimi później zrobić i czy wiesz ile plik ma linii, dobierasz metodę do odczytu pliku, ale cały czas korzystasz z funkcji getline(). Weźmy na warsztat nasz plik. Wiemy, że nasz plik przechowuje w kolejnych liniach (na przemian) słówko angielskie i jego polskie tłumaczenie. Aby odczytać dane z pliku moglibyśmy wrzucić poszczególne słówka do tablicy. Wtedy mamy sytuację, że pod indeksami parzystymi (pamiętaj numeracja tablic zaczyna się od 0 a nie od 1) będziemy mieli słówka angielskie a pod indeksami nieparzystymi będziemy mieli słówka polskie. Zawsze polskie tłumaczenie danego angielskiego słówka będzie o indeksie o jeden większym niż słówko angielskie. Oczywiście pomysłów na odczytanie jest pewnie więcej np. wrzucić słówka angielskie do jednej tablicy a polskie od drugiej, wtedy komórki o takim samym indeksie o obu tablicach będą ze sobą związane (słówko angielskie i polskie tłumaczenie). Można też wrzucić słówka do tablicy wielowymiarowej itd. Teraz zajmiemy się tym rozwiązaniem o którym mówiłem na początku, wrzucimy słówka ciągiem do jednej tablicy a później je wypiszemy na ekranie ale już będziemy je pobierać z tablicy a nie z pliku. W tablicach jest tylko jedno ograniczenie, od razu musimy podać długość tej tablicy. Oczywiście możemy to obejść obliczając przed deklaracją tablicy ilość linii w pliku ale nie jest to tematem tej lekcji więc od razu przy deklaracji tablicy wpiszemy odpowiednią jej długość. No to do dzieła.
Do naszego pliku zwierzęta.txt dopisałem jeszcze trzy pozycje, więc w tym momencie mamy już 5 zwierząt: kot, piec, małpa, mysz i koń.
Na początku deklarujemy tablicę, do której wrzucimy słówka z pliku. Zwierząt jest 5 więc słówek jest 10 i tylu elementowej tablicy będziemy potrzebować. Oczywiście tablica będzie przechowywała stringi więc musi być typu string.

string words_all[10];

Teraz standardowa procedura: deklaracja zmiennej plikowej i otwarcie pliku do odczytu.

Listing

// tworzymy zmienną plikową
  fstream file;

  // otwieramy plik do odczytu
  file.open("zwierzeta.txt",ios::in);

  // good() <- sprawdza czy plik OK
  if(file.good()==false)
  {
    // plik NIE jest OK
  }
  else
  {
    // jeżeli plik nie jest uszkodzony to tutaj piszemy dalej kod
  }

Jeżeli w ten sposób „sprawdzamy” czy z plikiem wszystko OK to dalej kod piszemy wewnątrz części else{}. Można by to było oprogramować trochę inaczej.

if(file.good()==false)
  {
    // plik NIE jest OK
    exit(0); // ale wtedy na górze musisz dodać bibliotekę #include <cstdlib>
  }
  // wtedy nie potrzebujesz części else{}
  // i kod piszesz normalnie poza if-em

Jaką robotę robi tutaj funkcja exit()? Funkcja ta służy do zamknięcia programu (wyjścia z programu). Zwróć uwagę, że uruchamiamy ją (czyli wychodzimy z programu) w momencie kiedy coś jest nie tak z plikiem. Jeżeli np. plik jest uszkodzony nie ma sensu żeby komputer dalej przetwarzał kod i najlepiej wtedy zakończyć program. Wybór metody zależy od Ciebie.
Kod który odczytuje dane z pliku i „wrzuca” je do tablicy poniżej.

// i <- licznik do for'a
    int i=0;
    for( i = 0; i <= 9; i++ )
    {
      getline(file,line);
      words_all[i] = line;
    }

Pętlę for już znamy więc wiemy jak działa. Dlaczego w drugim parametrze w pętli for jest i<=9 ? Skoro numeracja indeksów w tablicy zaczyna się od 0 to od takiej wartości licznika i musimy rozpocząć. Wtedy drugim warunkiem musi być i<=9 bo chcemy wrzucić 10 elementów do tablicy a zaczęliśmy liczyć od 0 więc musimy skończyć na wartości 9.
Znamy już funkcję getline(); i wiemy, że pobiera ona „aktualną” linię do zmiennej line.
Teraz zaczyna się clou sprawy, czyli wrzucanie tych danych do tablicy. Spójrz na zapis.

words_all[i] = line;

Wartość zmiennej line (w danym cyklu pętli for) będziemy wrzucali do kolejnych komórek tablicy words_all[]. Licznik i posłuży nam do odwoływania się do kolejnych elementów (komórek) tablicy. Przy pierwszym cyklu pętli for zmienna i będzie miała wartość 0, czyli powyższe polecenie przyjmie postać words_all[0] =line; co oznacza, że wartość (linia) odczytaną z pliku wrzucimy do komórki o zerowym indeksie w tablicy words_all[]. Przy drugim cyklu, dzięki funkcji getline() w zmiennej line będziemy już mieli odczytaną drugą linię z pliku. Wtedy licznik i dla pętli for przybierze już wartość 1, czyli drugą linię z pliku zapiszemy do komórki o indeksie 1 w tablicy words_all[] itd. Sam widzisz, że to nie jest takie proste. Pętla wykona się 10 razy i wszystkie linie (słówka) z pliku znajdą się w naszej tablicy.
Teraz wystarczy tylko wyświetlić po kolei słówka na ekranie ale już nie z pliku tylko z tablicy, gdzie przed chwilką „wrzuciliśmy” dane z pliku.

Listing

// Odczyt slowek z tablicy
    cout << "Slowka z tablicy words_all:" << endl;
    for( i = 0; i <= 9; i++ )
    {
      cout << words_all[i] << endl;
    }

Sam widzisz, że odczyt z tablicy robimy dokładnie według tego samego schematu gdy zapisywaliśmy do niej dane z tą różnicą że tutaj wywołujemy funkcję cout i odwołujemy się (za każdym „obrotem” pętli) do kolejnych komórek tablicy words_all[].
Cały kod poniżej.

Listing

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

string slowkoen, slowkopl;
string linia;

int main()
{
  // deklarujemy tablice na slowka z pliku
  string words_all[10]; 
  // zm. do zapisywania linii odczytanych w pliku
  string line;

  // tworzymy zmienna plikowa
  fstream file;
  
  // otwieramy plik do odczytu
  file.open("zwierzeta.txt",ios::in);

  // good() <- sprawdza czy plik OK
  if(file.good()==false)
  {
    cout << "Blad odczytu pliku!";
    exit(0);
  }
  else
  {
    // i <- licznik do for'a
    int i=0;
    for( i = 0; i <= 9; i++ )
    {
      getline(file,line);
      words_all[i] = line;
    }

    // Odczyt slowek z tablicy
    cout << "Slowka z tablicy words_all:" << endl;
    for( i = 0; i <= 9; i++ )
    {
      cout << words_all[i] << endl;
    }
  }
  file.close();
  return 0;
}

c++ kurs programowania obiektowego spis treści 

 

 

C++ kurs podstawy programowania. Praca z plikami tekstowymi, zapis.

Dzisiaj poznamy bardzo przydatną rzecz a mianowicie nauczymy się odczytywać dane (tekst) z plików. To bardzo przydatna umiejętność. Pliki tekstowe mogą nawet służyć jako takie mini bazy danych więc sam widzisz, że umiejętność pracy z plikami tekstowymi jest naprawdę ważna i przydatna. Zaczynamy!

Startujemy oczywiście z poziomu pustego projektu Hello world! (listing poniżej).

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  cout << "Hello world!" << endl;
  return 0;
}

Stworzymy plik, który kiedyś wykorzystamy do stworzenia programu do nauki języka angielskiego. Będzie on przechowywał w kolejnych liniach najpierw słówko angielskie a w następnej linii jego polskie tłumaczenie. Nazwa pliku będzie odwoływała się do kategorii słówek, które będą się znajdowały wewnątrz pliku. Na początek stworzymy plik, który będzie przechowywał słówka do nauki zwierząt.

Żeby w ogóle pracować z plikami tekstowymi musimy dodać do naszego projektu bibliotekę poleceniem include.

#include <fstream>

Tą linię dodajemy poniżej dodanej biblioteki iostream (poniżej pierwszej linii).

Teraz możemy utworzyć zmienna plikową typu fstream, która będzie nam służyła do odwoływania się do naszego pliku. Tak jak do zapisywania ciągów znaków wykorzystujemy zmienną o typie string tak dla plików tworzymy zmienną plikową o dowolnej nazwie typu fstream.

fstream moj_plik;

Następnie musimy podać komputerowi lokalizację naszego pliku i w jakim trybie chcemy do otworzyć, bo możemy otworzyć plik albo do zapisu albo do odczytu, w sumie logiczne jeżeli chcemy coś do pliku zapisać/lub dopisać albo chcemy coś z niego odczytać. Poniżej kod.

moj_plik.open("zwierzeta.txt",ios::out);

Funkcja open() służy do otwierania pliku. Pierwszy argument w nawiasach, u nas zwierzeta.txt, mówi o ścieżce dostępu do pliku, czyli o lokalizacji pliku na dysku. Tutaj jest tylko sama nazwa pliku więc code::blocks będzie szukał naszego pliku w katalogu z projektem. Co oznacza parametr ios::out. Słówko  ios znaczy input output stream czyli zaznaczamy, że chodzi nam o strumień danych, out oznacza, że ten strumień danych chcemy wyprowadzić z programu do pliku. Znak :: to operator zasięgu mówi tylko tyle, że funkcja out jest częścią składową klasy ios.

Funkcja open() przy próbie otwarcia pliku działa jeszcze w jeden sposób. Sprawdza ona czy w podanej lokalizacji (pierwszy parametr) znajduje się plik o wskazanej przez nas nazwie. Jeżeli tak to otworzy ten plik do zapisu, a jeżeli nie to najpierw utworzy taki plik i otworzy go do zapisu. Fajnie, nawet nie musimy się za bardzo martwić, co w sytuacji kiedy naszego pliku nie ma we wskazanej lokalizacji, funkcja open() załatwi to za nas.

Żeby „wrzucić” jakieś dane do pliku utworzymy sobie dwie zmienne pomocnicze które będą nam przechowywały słówko w języku angielskim i jego tłumaczenie po polsku podane przez użytkownika.

string slowkoen, slowkopl;

Zmienne tworzymy pomiędzy using namespace std; a funkcją main().

Teraz poprosimy użytkownika o wprowadzenie z klawiatury słówka angielskiego i jego polskiego tłumaczenia.

  cout << "Slowko angielskie: ";
  cin >> slowkoen;
  cout << "Polskie tlumaczenie: ";
  cin >> slowkopl;

Czyli w zmiennych slowkoen i slowkopl mamy już słówka które chcemy zapisać w pliku. No to zapisujemy. Sprawa jest bardzo prosta.

  moj_plik << slowkoen << endl;
  moj_plik << slowkopl << endl;

Na początku odwołujesz się do Twojego pliku poprzez zmienną plikową mój_plik a później „wyprowadzasz” z programu dane z tych zmiennych do pliku. Zwróć uwagę, że na końcu każdej linii wywołujemy funkcję endl() („end line”, czyli koniec linii). Gdybyśmy tego nie zrobili to wszystkie dane, angielskie i polskie słówko, zapisałoby się do pliku w jednej linii.

Dodatkowo możemy wyświetlić użytkownikowi komunikat o tym, że słówka zostały zapisane do pliku.

cout << "Slowka zapisane" << endl;

W momencie kiedy już nie będziemy korzystać z pliku należy zamknąć plik.

moj_plik.close();

Cały nasz kod będzie wyglądał jak poniżej.

 

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

string slowkoen, slowkopl;

int main()
{
  fstream moj_plik;
  moj_plik.open("zwierzeta.txt",ios::out);

  cout << "Slowko angielskie: ";
  cin >> slowkoen;
  cout << "Polskie tlumaczenie: ";
  cin >> slowkopl;

  moj_plik << slowkoen << endl;
  moj_plik << slowkopl << endl;
  cout << "Slowka zapisane" << endl;

  moj_plik.close();

  return 0;
}

Po uruchomieniu program pyta użytkownika o podanie słówka angielskiego

cpp c++ kurs podstawy programowania, progarmowanie obiektowe

Po jego podaniu i potwierdzeniu enterem program pyta nas o polskie tłumaczenie podanego słówka.

cpp c++ kurs podstawy programowania, progarmowanie obiektowe

 

Po podaniu polskiego słówka, program wyświetla komunikat do użytkownika, że słówko jest dodane i kończy pracę. Oczywiście code::blocks wyświetla jeszcze swoje powiadomienie o czasie wykonania programu i czeka na wciśnięcie jakiegoś klawisza z klawiatury.

cpp c++ kurs podstawy programowania, progarmowanie obiektowe

Widzimy, że w konsoli wszystko poszło zgodnie z planem, ale czy utworzyliśmy pliki i czy znajdują się w nim dane które wprowadziliśmy. Zobaczmy w katalogu z projektem czy istnieje plik o nazwie zwierzęta.txt.

cpp c++ kurs podstawy programowania, progarmowanie obiektowe

Widzimy, że w katalogu naszego projektu znajduje się plik zwierzęta.txt czyli wszystko wygląda dobrze. Teraz zostało nam do sprawdzenia czy po otwarciu pliku dane które wysłaliśmy do pliku się zapisały.

cpp c++ kurs podstawy programowania, progarmowanie obiektowe

Wszystko zadziałało prawidłowo, w pliku znajdują się dwie linie z zapisanymi słówkami. Ktoś jednak przytomnie spyta co się stanie w przypadku ponownego uruchomienia programu. Czy program dopisze dane do pliku czy je nadpisze. No to uruchamiamy program jeszcze raz.

cpp c++ kurs podstawy programowania, progarmowanie obiektowe

Sprawdzamy co się dzieje w pliku.

cpp c++ kurs podstawy programowania, progarmowanie obiektowe

Widzimy więc, że każde uruchomienie programu powoduje nadpisanie wcześniej wprowadzonych danych. Czy możemy coś z tym zrobić? Oczywiście, że tak. W miejscu gdzie określamy w jakim trybie otwieramy nasz plik musimy dodać parametr mówiący o tym, że chcemy dopisywać dane a nie zastępować. Wystarczy do linii

moj_plik.open("zwierzeta.txt",ios::out);

dodać parametr

moj_plik.open("zwierzeta.txt",ios::out | ios::app);

Sprawdźmy czy działa. Aktualnie w naszym pliku mamy dodanego psa. No to nie może zabraknąć także kota. Uruchamiamy program i dodajemy słówka cat / kot.

cpp c++ kurs podstawy programowania, progarmowanie obiektowe

Sprawdźmy co się stało w naszym plik. Otwieramy plik zwierzęta.txt.

cpp c++ kurs podstawy programowania, progarmowanie obiektowe

Bingo! Pod słówkami dotyczącymi psa dodały się dwie linie dotyczące kota. Oto właśnie nam chodziło. Widzisz więc, że zapisywanie danych do pliku tekstowego to nic trudnego. Finalnie nasz kod przybierze postać.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

string slowkoen, slowkopl;

int main()
{
  fstream moj_plik;
  moj_plik.open("zwierzeta.txt",ios::out | ios::app);

  cout << "Slowko angielskie: ";
  cin >> slowkoen;
  cout << "Polskie tlumaczenie: ";
  cin >> slowkopl;

  moj_plik << slowkoen << endl;
  moj_plik << slowkopl << endl;
  cout << "Slowka zapisane" << endl;

  moj_plik.close();

  return 0;
}

W kolejnych częściach kursu nauczysz się odczytywać te dane z pliku.


c++ kurs programowania obiektowego spis treści 

 

 

C++ kurs podstawy programowania. Zmienne. Typy danych.

Tworząc programy komputerowe często musimy zapisywać (zapamiętać) różne dane, które w dalszej części będziemy wykorzystywali do różnych celów np. proste równanie matematyczne a+b. Jak stworzylibyśmy program który dodaje dwie liczby do siebie? Na początku poprosilibyśmy użytkownika o podanie pierwszej liczby, później o podanie drugiej i na końcu dodalibyśmy obie wartości do siebie. Do dobrze, ale gdzie i jak komputer zapisze te wartości które poda użytkownik? Otóż komputer zapisuje te wartości w pamięci komputera pod nazwą którą poda mu programista, bo przecież my jako programiści jakoś do tej wartości później musimy się odwołać, jakoś ją zidentyfikować. My jako programiści nie musimy wiedzieć gdzie konkretnie ta wartość się w pamięci znajduje, wystarczy, że wiemy jak się do niej odwołać. To miejsce, o konkretnej nazwie, które będzie przechowywało jakąś wartość nazywamy zmienną. Można to przyrównać do wielkiej komody (pamięć komputera) z wieloma szufladami. Taką jedną pojedynczą szufladę będziemy nazywamy zmienną. Do naszej szuflady możemy „włożyć” jakąś wartość (określonego typu, o typach za chwilę). Szufladę musimy jakoś nazwać żebyśmy wiedzieli, którą szufladę w danym momencie chcemy otworzyć. Poniżej przykład deklaracji zmiennej, która będzie przechowywała liczbę całkowitą. Deklaracja to takie przygotowanie naszej szuflady na wrzucenie konkretnej wartości, ale jeszcze tej wartości do szuflady nie wrzucamy. Przygotowując tą szufladę musimy „powiedzieć” komputerowi dokładnie jakiego typu zmienne będzie tam można przechowywać, czyli określamy typ zmiennej. Jeżeli określimy, że do zmiennej (szuflady) możemy wrzucić liczbę całkowitą (typ int) to będziemy do niej mogli wrzucić tylko wartości tego typu i żadnej innej, nie wrzucimy tam np. jakiegoś tekstu bo ta szuflada przyjmie tylko liczbę całkowitą.

int liczba;

gdzie: int oznacza typ zmiennej, czyli typ przechowywanej wartości, a liczba to nazwa zmiennej.

Zauważ, że w tym momencie mamy już zdefiniowaną zmienną, czyli określiliśmy jakie wartości (jakiego typu) ta zmienna może przyjąć (przechowywać) i określiliśmy jej nazwę ale nie przypisaliśmy do tej zmiennej żadnej wartości. Przypisanie wartości do zmiennej nazywamy inicjalizacją, patrz kod poniżej.

liczba = 1;

Zobaczy, że deklaracja i inicjalizacja zajmują dwie linijki kodu. Czy można to zrobić szybciej? Tak. Poniżej przykład deklaracji i inicjalizacji zmiennej w jednej linijce.

int liczba = 1;

Powyższy zapis oznacza, że w pamięci komputera „siedzi” zmienna o nazwie liczba, która w tym momencie przechowuje wartość 1, czyli liczbę całkowitą. To, że w zmiennej liczba możemy zapisać tylko liczbę całkowita określa nam typ zmiennej przed jej nazwą, czyli int.

Do naszej zmiennej możemy w każdym momencie przypisać nową wartość np.

int liczba = 2;

W tym momencie nasza zmienna o nazwie liczba przechowuje już wartość 2. Czyli wartość 1 została zastąpiona wartością 2. Jeżeli odwołamy się w tym momencie do tej zmiennej np. będziemy ją chcieli wyświetlić na ekranie to wyświetlimy liczbę 2.

cout << liczba << endl;

Czyli cały nasz program przybierze formę.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int liczba = 1;
  liczba = 2;
  cout << liczba << endl;
  return 0;
}

 

A poniżej efekt uruchomienia naszego programu

cpp c++ kurs programowania podstawy zmienne typy danych

Teraz przejdziemy do tematu typów danych. Już poznałeś typ int, który mówi nam, że możemy do zmiennej zapisać tylko liczbę całkowitą. No ale my, do tworzenia naszego programu, potrzebujemy zapisywać inne wartości np. liczby zmiennoprzecinkowe, ciągu znaków itd. Spokojnie i takie dane możemy zapisywać w zmiennych wykorzystując odpowiedni typ. Wykaz najpopularniejszych typów danych przedstawiam Ci poniżej.

cpp c++ kurs programowania podstawy zmienne typy danych

 

Dla przykładu, jeżeli będziemy chcieli zapisać a później wyświetlić jakiś ciąg znaków nasz kod będzie wyglądał tak.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string tekst; // deklaracja zmiennej o nazwie tekst i typie string
  tekst = "Ala ma kota"; // przypisanie zmiennej tekst wartości, czyli zdania „Ala ma kota”.
  cout << tekst << endl; // wyświetlenie zawartości zmiennej tekst na ekranie
  return 0;
}

Efekt uruchomienia programu poniżej.

cpp c++ kurs programowania podstawy zmienne typy danych

 

Myślę, że jesteś już gotowy na samodzielne napisanie swojego pierwszego programu. Poniżej opis.

Zadanie.

Firma wypracowała w danym roku zysk, którym chce się podzielić z wszystkimi pracownikami. 80% zysku zostanie przeznaczona na premie dla wszystkich pracowników (po równo dla każdego), kolejne 15 % przeznaczone będzie wyłącznie dla kadry kierowniczej a dodatkowe 5% dla prezesa. Jaką premię otrzyma każdy z pracowników firmy (pracownik produkcji, kierownik, prezes)? Zakładamy, że prezes jest jeden a liczbę pracowników produkcji i kadry kierowniczej podaje użytkownik.

Przy założeniu, że kwota zysku to 10000 zł, liczba pracowników produkcji to 10 osób, liczba kierowników to 3 osoby i prezesie, premie rozkładają się następująco:

 • Premia dla pracownika produkcji: 571,429 zł
 • Premia dla członka kadry kierowniczej: 946,429 zł
 • Premia dla Prezesa: 2017,86 zł

Poniżej kod programu.

#include <iostream>

using namespace std;

int liczbaPracownikow, liczbaKierownikow;
float zysk, zyskPracownicy, zyskKierownicy, zyskPrezes;
float premiaPracownik, premiaKierownik, premiaPrezes;

int main()
{
  cout << "Jaki zysk wypracowala firma: ";
  cin >> zysk;

  cout << "Podaj liczbe pracownikow dzialu produkcji: ";
  cin >> liczbaPracownikow;

  cout << "Podaj liczbe czlonkow kadry kierowniczej: ";
  cin >> liczbaKierownikow;

  premiaPracownik = zysk*0.8/(liczbaPracownikow+liczbaKierownikow+1);
  premiaKierownik = zysk*0.15/ (liczbaKierownikow + 1) + premiaPracownik;
  premiaPrezes = zysk*0.05 + premiaPracownik + premiaKierownik;

  cout << "Premia dla pracownika produkcji: " << premiaPracownik << endl;
  cout << "Premia dla czlonka kadry kierowniczej: " << premiaKierownik << endl;
  cout << "Premia dla Prezesa: " << premiaPrezes << endl;

  return 0;
}

Zwróć uwagę na kilka haczyków. Pierwszy haczyk jest taki, że to 80% musimy rozdzielić pomiędzy wszystkich pracowników firmy, czyli pomiędzy pracowników produkcji ale także między kierowników i prezesa, bo oni także są pracownikami firmy. Drugi haczyk jest taki, że prezes to także członek kadry kierowniczej, czyli 15% zysku przeznaczone dla kadry kierowniczej musimy podzielić przez liczbę kierowników + prezes. I stąd te wyniki.

 


 

c++ kurs programowania obiektowego spis treści 

 

 

C++ kurs programowania obiektowego (#6) Jak stworzyć dobry projekt (podział kodu na pliki).

Wiemy już co nieco o programowaniu obiektowym. Nie popadajmy jednak w samouwielbienie J na razie jest to niewiele ale już potrafimy coś zrobić. Przyszedł czas żeby Cię zapoznać z możliwościami dobrego rozplanowania projektu. Jak w prosty sposób poukładać sobie kod żeby był przejrzysty i żeby szybko można było dotrzeć do miejsca które chcemy odnaleźć.

Przy małych projektach nie mamy większego problemu jeżeli wszystkie klasy, metody i funkcje umieścimy w jednym pliku, głównym pliku main.cpp. Jeżeli tak podchodzimy do tematu to klasy lub funkcje umieścilibyśmy pomiędzy deklaracją przestrzeni nazw (using namespace) a główną funkcja main(). Poniżej taki właśnie przykład, program główny z dodaną klasą Smartfon (jej cechami i metodami).

Listing 6

#include <iostream>

using namespace std;

class Smartfon
{
  int waga;    // mierzona w g
  int szerokosc;  // mierzona w mm
  int wysokosc;  // mierzona w mm
  int grubosc;   // mierzona w mm
  float ile_cali; // mierzona w calach
  int bateria;   // pojemnosc baterii mierzona w mAh

  void odbierz();
  void zadzwon();
};

int main()
{
  Smartfon smartfon1;
  smartfon1.waga = 1000;
  cout<< smartfon1.waga<<endl;
  return 0;
}

Ktoś powie, na razie na nasze potrzeby to wystarcza. Podejrzewam, że jak byśmy dopisali jeszcze kilka klas dalej nasz projekt byłby dla nas czytelny i umielibyśmy się w nim poruszać. Ale co w momencie kiedy nasz projekt rozrósł by się do większych rozmiarów np. 100 klas i każda klasa miałaby pomiędzy 50-100 linii kodu. Albo pójdźmy o krok dalej i dodajmy, że nasz program piszemy z przyjaciółmi i każdy ma określone zadania do oprogramowania i każdy pisze swoją część kodu u siebie w doku a my później musimy to połączyć w jedną działającą całość. No, przyznacie że nie jest to łatwe. Dobrze by było podzielić nasz kod na jakieś logiczne części i powiązać je ze sobą. Praca na jednym pliku nie jest podejściem dobrym. I dlatego wymyślono możliwość podziału kodu na kilka plików.

 

Żeby osiągnąć nasz zamierzony cel przeniesiemy wszystkie definicje klas do innego pliku np. klasy.cpp. Czy coś na tym zyskamy? Tak, bo już mamy oddzielony „kod główny” programu od klas. Więc tworzymy sobie nasz program w pliku main.cpp, tworząc kod wewnątrz funkcji main(), a klasy mamy w zupełnie osobnym pliku i to w nim dokonujemy potrzebnych zmian w klasach. Ale w pliku klasy.cpp dalej ciężko jest się nam poruszać. Przy niewielkich projektach, powiedzmy do kilku lub kilkudziesięciu klas, będziemy w stanie nad tym zapanować, ale my mamy nie być krótkowzroczni i myśleć przyszłościowo, jak szachiści przewidywać kolejne ruchy przeciwnika na kilka ruchów do przodu. Prędzej czy później nasz projekt się rozrośnie i jeżeli dalej wszystko będziemy mieli w jednym worku możemy w końcu przestać nad tym panować. Mam do Ciebie pytanie. Co robisz jeżeli chcesz wyszukać szybko jakąś treść w książce? Sięgasz do spisu treści! I tutaj zastosujemy podobny mechanizm. Utworzymy sobie taki dodatkowy pliczek z takim spisem treści o rozszerzeniu ‘h’ (od słówka headers, czyli nagłówki) np. klasy.h. Co nam to da? Uzyskamy dzięki temu mechanizm do szybkiego wyszukiwania metod i funkcji. W tym spisie treści szybko uzyskamy informację o wszystkich klasach ich atrybutach i metodach. Bez wchodzenia w kod danej metody będziemy wiedzieli  To tam umieszczamy komentarze po co jest ta funkcja, jak ona działa, jakie parametry przyjmuje itd.   

Jak byśmy rozbili nasz kod z listingu 6 na pliki które przed chwilą opisałem.

Plik main.cpp wyglądałby tak

Listing 7 – plik main.cpp

#include <iostream>
#include "klasy.h"

using namespace std;

int main()
{
  Smartfon smartfon1;
  smartfon1.waga = 1000;
  cout<< smartfon1.waga<<endl;
  return 0;
}

Plik klasy.h wyglądałby tak

Listing 8 – plik klasy.h

#include <iostream>

using namespace std;

class Smartfon
{
public:
  int waga;    // mierzona w g
  int szerokosc;  // mierzona w mm
  int wysokosc;  // mierzona w mm
  int grubosc;   // mierzona w mm
  float ile_cali; // mierzona w calach
  int bateria;   // pojemnosc baterii mierzona w mAh

  void odbierz();
  void zadzwon();
};

a plik klasy.cpp wyglądałby tak

Listing 9 – Plik klasy.cpp

#include <iostream>
#include "klasy.h"

using namespace std;

  void Smartfon::odbierz()
   {
     // ciało metody odbierz 100 linii kodu
   }
  void Smartfon::zadzwon()
   {
     // ciało metody zadzwon 100 linii kodu
   }
/*
itd. // ciała reszty metod klasy Smartfon
*/

Pewnie zauważyłeś, że w kodzie znalazły się nowe elementy.

 • w pliku main.cpp znalazł się nowy zapis #include "klasy.h"
 • w pliku klasy.cpp także znalazł się ten wpis #include "klasy.h" ale dodatkowo też Smartfon::odbierz() i Smartfon::zadzwon().

Co więc oznaczają owe tajemnicze wpisy.

 • #include "klasy.h"  – za pomocą słówka include mamy możliwość dodania nowych bibliotek ale dlaczego klasy.h jest w podwójnych cudzysłowach " ". My znamy już składnię z dwoma ostrymi nawiasami <> np. wiemy co znaczy #include <iostream>. Różnica między " " a <> jest taka, że ostre nawiasy mówią kompilatorowi, żeby szukał danej biblioteki w standardowych bibliotekach Code::Blocks’a a używając cudzysłowów " " sugerujemy kompilatorowi, że dodajemy plik z naszymi klasami który znajduje się w naszym katalogu z projektem.
  Ogólnie rzecz biorą chodzi o to, żeby plik main.cpp wiedział o istnieniu klas (cech i metod) lub funkcji zdefiniowanych w pliku klasy.h . Wyjaśnienie tego zapisu w pliku klasy.cpp jest dokładnie takie samo.
 • Smartfon::odbierz() – ponieważ może zdarzyć się sytuacja kiedy w kilku klasach będziemy mieli metodę o takiej samej nazwie napisanie np. tylko void odbierz(); nic kompilatorowi nie powie. Kompilator nie będzie wiedział o którą metodę, z której klasy, nam chodzi. Rozwiązaniem tego problemu jest wpisanie przed nazwą metody nazwę klasy z której ta metoda pochodzi a pomiędzy nimi wstawiamy operator zasięgu :: który, w naszym przypadku, oznacza, że metoda odbierz() pochodzi z klasy Smartfon.

Nie znamy jeszcze wszystkich zagadnień związanych z obiektowością więc na tym etapie kursu wystarczy, że będziemy wiedzieć musisz wiedzieć, że żeby metody i atrybuty (cechy) klasy były widoczne w programie głównym muszą być one publiczne dlatego na początku klasy Smartfon (przed definicją atrybutów) wrzuciliśmy słówko public:

 


c++ kurs programowania obiektowego spis treści  c++ kurs programowania obiektowego spis treści

 

 

 

 

 

C++ kurs programowania obiektowego (#5) klasy

Klasy

Już w części o obiektach krótko nadmieniłem co to jest klasa. Przypomnijmy, klasa to taka definicja obiektu, przepis wg którego komputer stworzy później konkretny obiekt (reprezentanta) danej klasy. Poniżej definicja klasy dla smartfona.

Listing 2

class Smartfon
{

int waga;
int szerokosc;
int wysokosc;
int grubosc;
float ile_cali;
int bateria;

};

Widzisz, ze definicję klasy rozpoczynamy od słówka class. Następnie podajemy jej nazwę, a w kolejnych liniach pomiędzy nawiasami { } które określają rozpoczęcie ciała klasy { i zakończenie ciała klasy } umieszczamy treść naszej klasy. W naszym przypadku umieściłem tutaj cechy które określiliśmy wcześniej. Zwróć uwagę, że po każdej linii definiującej daną cechę dajemy znak średnika „ ; ”, Średnik dajemy także po nawiasie zamykającym ciało klasy „ }; ” .

W ciele klasy, oprócz cech, umieszczamy także metody (czyli funkcje opisujące zachowanie naszego obiektu), o czym wspominałem już wcześniej. Cała definicja Twojej klasy mogłaby więc wyglądać np. tak.

Listing 3

class Smartfon

{

int waga;
int szerokosc;
int wysokosc;
int grubosc;
float ile_cali;
int bateria;

void odbierz();
void zadzwon();

};

Oczywiście metody odbierz() i  zadzwon() nic nie robią. Chcę abyś na razie opatrzył się z kodem, tworzyć kod będziemy „za chwilę”. Słówka void jeszcze nie znasz więc wyjaśnię, że słówko to znaczy tyle, że nasza metoda niczego nie będzie zwracała. Widzisz więc, że metoda niczego nie musi zwracać. Może wykonać pewne polecenia zapisane przez programistę ale efektem działania naszej metody nie zawsze musi być zwrócenie jakiejś konkretnej wartości.

Wiemy już co to jest obiekt i co to jest klasa. Przyszedł więc czas na stworzenie obiektu wg opisu zawartego w klasie. Obiekt będziemy tworzyli wewnątrz funkcji main(), czyli wewnątrz „programu głównego”. Deklaracja obiektu jest identyczna z deklaracją zmiennej. Przy zmiennej z lewej strony jej nazwy określamy jakiego typu będzie wartość w tej zmiennej, czyli np.

int liczba;

Czyli zadeklarowaliśmy zmienną o nazwie liczba i o typie int. Czyli tak naprawę nasz int opisuje co będzie w środku zmiennej. A co opisuje co będzie w środku w obiekcie? No oczywiście klasa. Czyli analogicznie do deklaracji zmiennej możemy powiedzieć, że obiekt jest typu klasy która ten obiekt opisuje. Może trochę to dla Ciebie na pierwszy rzut oka zagmatwane ale spójrz na przykład poniżej. Postaram się to wyjaśnić za pomocą klasy którą przed chwilą napisaliśmy , czyli klasy Smartfon.

Smartfon smartfon1;

Co oznacza powyższy zapis. Mówi tyle, że zdefiniowaliśmy obiekt (już konkretnego reprezentanta) o nazwie smarfon1, który jest typu no właśnie dochodzimy do sedna, typu Smartfon, czyli klasy o nazwie Smartfon. Widzisz już analogię między definicją zmiennych i definicją obiektów? Tutaj idealnie widać, że klasa jest Twoim własnym typem, który później możesz wykorzystać przy obiektach.

Jak już  stworzyliśmy konkretny obiekt o nazwie smartfon1 to teraz możemy przypisać każdej z jego cech jakąś wartość zgodną z typem przypisanym do tej cechy np.

smartfon1.waga = 1000;  // pamiętaj waga miała być wyrażana w g.

Nasz kod w tym momencie wygląda jak poniżej.

Lising 4

#include <iostream>

using namespace std;

class Smartfon

{

    int waga;        // mierzona w g

    int szerokosc;   // mierzona w mm

    int wysokosc;    // mierzona w mm

    int grubosc;     // mierzona w mm

    float ile_cali;  // mierzona w calach

    int bateria;     // pojemnosc baterii mierzona w mAh

 

    void odbierz();

    void zadzwon();

};

 

int main()

{

    Smartfon smartfon1;

    smartfon1.waga = 1000;

    cout<< smartfon1.waga<<endl;

    return 0;

}

Gdybyśmy chcieli uruchomić kod powyżej to otrzymamy błąd „error : ‘int Smartfon::waga’ is private”. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że cecha waga klasy Smartfon jest prywatna, czyli inne funkcje w „głównym programie” main() nie maja do niej dostępu i nie możemy przypisać jej żadnej wartości przy nowo tworzonych obiektach tej klasy. O modyfikatorach dostępu będzie mowa później w naszym kursie. Na razie musisz wiedzieć, że abyś mógł przypisać wartość do cechy obiektu wewnątrz funkcji main() to musisz „ustawić” jego cechy jako publiczne za pomocą modyfikatora public. Później dowiesz się, że jest jeszcze inne wyjście ale o tym w odcinku o modyfikatorach dostępu. Żeby ustawić cechy klasy jako publiczne wstaw słówko public: przed wszystkimi cechami w ciele klasy.

Listing 5

class Smartfon

{

  public:

    int waga;       

    int szerokosc;  

    int wysokosc;   

    int grubosc;    

    float ile_cali; 

    int bateria;    

 

    void odbierz();

    void zadzwon();

};

To tyle na razie odnośnie klas. Ale ten temat będzie się przewijał jeszcze nie raz.


c++ kurs programowania obiektowego spis treści  c++ kurs programowania obiektowego spis treścic++ kurs programowania obiektowego spis treści