Miesięczne archiwum: styczeń 2017

SQL DATEPART() function

SQL DATEPART() function


    


DEFINICJA

Funkcja DATEPART() zwraca część daty lub czasu, określoną przez użytkownika, z podanej wartości. W odniesieniu do daty zwracaną częścią może być np. rok, miesiąc, dzień a w odniesieniu do czasu może to być np. godzina, minuta itd. Należy pamiętać, że to czy możemy zwrócić daną część daty lub czasu jest uzależnione od typu danych na których będziemy pracować, np. z wyrażenia typu DATE otrzymamy rok ale nie otrzymamy godziny. Dzięki funkcji DATEPART() możemy także wyciągnąć z danego wyrażena, który to był dzień tygodnia (WEEKDAY), który to był tydzień (WEEK) itp. Lista dostępnych parametrów poniżej.

SQL DATEPART() składnia funkcji

SELECT
        DATEPART( parametr1 , parametr2 )

parametry:
parametr1 – określamy co chcemy zwrócić np. rok, dzień, godzinę itp.
parametr2 – tutaj określamy wartość z której chcemy tą część uzyskać


Przykład zastosowania funkcji DATEPART() w SQL Serverze

Wyświetl sam rok z daty przedstawionej w podanym formacie '2016-01-01 10:10:10.002'.

SELECT
    DATEPART( YEAR , '2016-01-01 10:10:10.002')


Lista dostępnych parametrów dla funkcji DATEPART():

year    rok
month   miesiąc
day   dzień
week   tydzień
weekday   dzień tygodnia
dayofyear   dzień w roku
hour   godzina
quarter   kwadrans
minute   minuty
second   sekundy
milisecond   milisekundy
microsecond   mikrosekundy
nanosecond   nanosekundy

 


    

Masaż oczu.

Masaż oczu

Jakby tak się głębiej zastanowić nie znam żadnej osoby, która by masowała sobie oczy. Niby każdy wie, że oczy są jednym z ważniejszych (jak nie najważniejszym) zmysłem (chodzi mi o zmysł wzroku nierozłącznie związany z okiem), niby każdy wie, że trzeba o oczy dbać ale nikt tego nie robi. Ograniczamy się tylko do reagowania na już powstałe problemy i wtedy wkraplamy sobie "jakieś tam" kropelki i myślimy, że będzie w porządku.
Ja też wpisywałem się w ten nurt ale od jakiegoś czasu zacząłem mieć problemy ze wzrokiem i zacząłem poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak dbać o oczy na co dzień a nie "od święta"? Oczywiście zmieniłem dietę. Urozmaiciłem ją w warzywa i owoce szczególnie te które dobrze wpływają na oczy. Ale nie o diecie chciałem tutaj napisać.
Natrafiłem na kilka artykułów i filmików w sieci dotyczących masażu oczu i postaram się w nienijszym artykule zaprezentować kilka technik masażu które ja stosuję. Z uwagi na fakt, że w jednym czasie wprowadziłem kilka rzeczy mających wpłynać na poprawę mojego wzroku więc jednoznacznie nie mogę powiedzieć, że akurat masaż dał zadowalające efekty. Faktem jest, że odczuwam zdecydowaną poprawę w widzeniu. Jeśli nawet sam masaż nie pomógł w znacznym stopniu to napewno nie zaszkodzi. Pamiętaj, wszystko z umiarem. Masaż oczu musi być delikatny, to nie są mięśnie mięśnie łydek po przebiegniętym maratonie 🙂

Swój masaż zaczynam od delikatnych ruchów kołowych w punkcie zaznaczonym na obrazku poniżej. Środkowym palcem masuję ruchami okrężnymi punkt pomiędzy brwiami.

zdrowie i uroda masaż oczu


Kolejnym krokiem jest masowanie brwi. Trzeba środkowymi palcami masuję delikatnie obie brwi także ruchami kolistymi.

zdrowie i uroda masaż oczu


Następnie przechodzę w okolicę skroni. Środkowym palcem masuję obie skronie (ruchy koliste).

zdrowie i uroda masaż oczu

Kolejnym punktem jest masaż okolic nosa, obrazek poniżej.

zdrowie i uroda masaż oczu

Teraz przechodzimy do okolic oka (gałki ocznej). Bardzo delikatnie w masujemy, trzema środkowymi palcami, góra/dół miejsce zaznaczone na obrazku poniżej.

zdrowie i uroda masaż oczu

Dalej masujemy miejsca poniżej gałki ocznej, na zewnątrz i wewnątrz.

zdrowie i uroda masaż oczuzdrowie i uroda masaż oczuzdrowie i uroda masaż oczu

Pamiętaj, oczy masuj delikatnie 🙂

SQL OVER(Partition by) function

SQL OVER(Partition by) function


    


DEFINICJA

Jednym z zastosowań funkcji OVER() jest wykorzystanie funkcji grupujących bez klauzuli GROUP BY. W jednym zapytaniu możemy pokazać wyniki "nie pogrupowanego" zapytania i "dorzycić" do tych wyników funkcje agregujące.
Jak to wygląda w praktyce? Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy zaprezentować wyniki sprzedaży. Do tej pory sytuacja wyglądała tak. Jeśli chcieliśmy zaprezentować zamówienia z listą produktów/pozycji w tym zamówieniu to nie wykorzystywaliśmy klauzuli GROUP BY, ale jeśli chcieliśmy np. zaprezentować wartość poszczególnych pozycji (czyli np. ilość szt. danego produktu * cena jednostkowa) albo zliczyć ilość pozycji w zamówieniu lub policzyć ilość szt. produktów w zamówieniu to korzystaliśmy z GROUP BY. Niestety nie dało się tych wyników przedstawić za pomocą jednego zapytania. Za pomocą funkcji OVER() jest to możliwe. Poniżej składnia funkcji OVER(Partition by)

SQL OVER(Partition by) składnia funkcji

SELECT
         kolumna1
        ,kolumna2
        ,kolumna3
        ,funkcjaAgregująca(argumentFunkcjiAgregującej) OVER(Partition by argumentOver)

argumentFunkcjiAgregującej – to nic innego jak określenie (w zależności od użytej funkcji agregującej) co ma zrobić dana funkcja
argumentOver – tutaj określamy kryteria grupowania


Przykład zastosowania funkcji OVER(Partition by) (baza AdventureWorks).

Wyświetl informacje o zamówieniach z grudnia 2005 r. Wyniki przedstaw w postaci: ID zamówienia , ID produktu , Cena jednostkowa , Liczba szt. produktu w pozycji , Wartość pozycji w zamówieniu , Wartość zamówienia , Licza pozycji w zamówieniu , Licza produktów w zamówieniu.

SE AdventureWorks2008R2

SELECT
     O.SalesOrderID AS [ID zamówienia]
    ,D.ProductID AS [ID produktu]
    ,D.UnitPrice AS [Cena jednostkowa]
    ,D.OrderQty AS [Liczba szt. produktu w pozycji]
    ,(D.UnitPrice * D.OrderQty) AS [Wartość pozycji w zamówieniu]
    ,SUM(D.UnitPrice * D.OrderQty) OVER(Partition by O.SalesOrderID ) AS [Wartość zamówienia]
    ,COUNT(*) OVER(Partition by O.SalesOrderID ) AS [Licza pozycji w zamówieniu]
    ,SUM(D.OrderQty) OVER(Partition by O.SalesOrderID ) AS [Licza produktów w zamówieniu]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O
    JOIN Sales.SalesOrderDetail D ON O.SalesOrderID = D.SalesOrderID
WHERE
    O.OrderDate BETWEEN '2005-12-01' AND '2005-12-31'


Przykład zastosowania OVER(Partition by) (baza Northwind)

Wyświetl informacje o zamówieniach z lipca 1996 r. Wyniki przedstaw w postaci: ID zamówienia , ID produktu , Cena jednostkowa , Liczba szt. produktu w pozycji , Wartość pozycji w zamówieniu , Wartość zamówienia , Licza pozycji w zamówieniu , Licza produktów w zamówieniu.

SELECT
     OD.OrderID AS [ID zamówienia]
    ,ProductID AS [ID produktu]
    ,UnitPrice AS [Cena jednostkowa]
    ,Quantity AS [Liczba szt. produktu w pozycji]
    ,(UnitPrice * Quantity) AS [Wartość pozycji w zamówieniu]
    ,SUM(UnitPrice*Quantity) OVER(Partition by OD.OrderID ) AS [Wartość zamówienia]
    ,COUNT(*) OVER(Partition by OD.OrderID ) AS [Licza pozycji w zamówieniu]
    ,SUM(Quantity) OVER(Partition by OD.OrderID ) AS [Licza produktów w zamówieniu]
FROM
    [Order Details] OD
    JOIN Orders O ON OD.OrderID = O.OrderID
WHERE
    O.OrderDate BETWEEN '1996-07-01' AND '1996-07-31'


   

SQL DATEDIFF() function

SQL DATEDIFF() function


    


DEFINICJA

Funkcja DATEDIFF() zwraca różnicę, w zdefiniowanych jednostkach, między dwiema datami.
!!! UWAGA !!! nie we wszystkich środowiskach bazodanowych funkcja DATEDIFF() działa tak samo. Poniższe przykłady pochodzą z SQL SERVER-a.

SQL DATEDIFF() składnia funkcji

SELECT
        DATEDIFF(parametr1 , parametr2 , parametr3)

parametry:
parametr1 – definiujemy w jakich jednostkach funkcja ma zwrócić różnicę np. jeśli w latach to YEAR, w miesiącach to MONTH itd
parametr2 – data początkowa (wcześniejsza)
parametr3 – data końcowa (późniejsza)


Przykład zastosowania DATEDIFF() (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie zamówienia klienta o identyfikatorze 29825 i pokaż ile lat temu było składane każde z jego zamówień.

SELECT
     O.CustomerID AS [Identyfikator klienta]
    ,O.SalesOrderID AS [Identyfikator zamówienia]
    ,DATEDIFF( YEAR , O.OrderDate , GETDATE()) AS [Różnica w latach]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O
WHERE
    O.CustomerID = 29825


 Przykład zastosowania DATEDIFF() (baza Northwind)

Oblicz staż pracy dla każdego pracownika.

SELECT
     E.LastName + ' ' + E.FirstName AS [Nazwisko i Imię]
    ,DATEDIFF( YEAR , E.HireDate , GETDATE()) AS [Staż Pracy]
FROM
    Employees E


   

SQL NOW() function

SQL NOW() function


    


DEFINICJA

Funkcja NOW() zwraca aktualną datę i godzinę (systemową). Funkcja często wykorzystywana do obliczania różnic między aktualną datą a datą z przeszłości.
!!! UWAGA !!! funkcja NOW() nie występuje we wszystkich środowiskach bazodanowych np. nie jest rozpoznawalna w SQL SERVER-ze i przy próbie jej zastosowania otrzymamy komunikat "'NOW' is not a recognized built-in function name.". Odpowiednikiem funkcji NOW() w SQL SERVER-ze jest funkcja GETDATE().

SQL NOW() składnia funkcji

SELECT
    NOW()

wynik powyższego zapytania na bazie MySQL (PhpMyAdmin)

sql now function sql course tutorial practical exercises

 

 


   

SQL CROSS JOIN

SQL CROSS JOIN


    


DEFINICJA

CROSS JOIN służy do łączenia tabel przez utworzenie par wszystkich rekordów z jednej tabeli i z drugiej, takie połączenie zbiorów nazywamy "iloczynem kartezjańskim". Chodzi o to, że każdy rekord z jednej tabeli stworzy parę ze wszystkimi rekordami z drugiej tabeli. Połączenie takie przedstawia poniższy rysunek.

SQL CROSS JOIN grafika

sql tutorial cross join

SQL CROSS JOIN składnia

SELECT
    nazwy_kolumy(kolumn)
FROM
    tabela1 CROSS JOIN tabela2


 Przykład zastosowania CROSS JOIN (baza Northwind)

Zrób zestawienie wszystkich pracowników gdzie każdy pracownik tworzy parę z wszystkimi pozostałymi pracownikami. Żadna para pracowników nie może się powtarzać.

SELECT
     P1.LastName + ' ' + P1.FirstName AS [Pierwszy pracownik]
    ,P2.LastName + ' ' + P2.FirstName AS [Drugi pracownik]
FROM
    Employees P1 CROSS JOIN Employees P2
WHERE
    P1.LastName > P2.LastName    
ORDER BY
    [Pierwszy pracownik]


   

Adventureworks 20. Policz ilu pracowników pracuje w każdym dziale. Wyniki posortuj wg ilości pracowników malejąco.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 20

Treść: Policz ilu pracowników pracuje w każdym dziale. Wyniki posortuj wg ilości pracowników malejąco.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, GROUP BY, ORDER BY, COUNT(), INNER JOIN, JOIN, IS NULL


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql