Northwind – ćwiczenia dodatkowe nr 2. Wyświetl zamówienia których wartość jest większa niż 100 dol.

Baza : Northwind

Ćwiczenie nr: dodatkowe nr 2

Treść ćwiczenia: Wyświetl zamówienia których wartość jest większa niż 100 dol. Wyniki przedstaw w podziale na rok i miesiąc i posortuj malejąco wg roku i miesiąca.

Poznajemy: SELECT, FROM, WHERE, YEAR, MONTH, SUM, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, INNER JOIN

 

Rozwiązanie:

 

Zapytanie:

Wynik uruchomienia zapytania

Liczba rekordów: 141

Pobierz skrypt sql

Northwind – ćwiczenia dodatkowe nr 1. Oblicz jaki procent wszystkich zamówień stanowią zamówienia przedświąteczne?

Baza : Northwind

Ćwiczenie nr: dodatkowe nr 1

Treść ćwiczenia: Oblicz jaki procent wszystkich zamówień stanowią zamówienia przedświąteczne? Przyjmijmy, że okres przedświąteczny jest między 1-23 grudnia.

Poznajemy: SELECT, FROM, WHERE, BETWEEN, COUNT, DAY, MONTH

 

Rozwiązanie:

 

Zapytanie:

Wynik uruchomienia zapytania

Liczba rekordów: 1

Pobierz skrypt sql

Operator dekrementacji

Dekrementacja (ang. decrement – ubytek) to proces odwrotny do inkrementacji (opisanej wcześniej). To zmniejszenie wartości argumentu o jeden. Operator dekrementacji to „ – – ”. Przykład: powiedzmy, że chcemy zmniejszyć wartość zmiennej „a” która w chwili obecnej wynosi 10 o jeden, czyli finalnie nasza zmienna otrzyma wartość 9. int a = 10; // tworzymy zmienną "a" i przypisujemy jej wartość 10 Listing 5.1 Zmniejszanie wartości zmiennej bez operatora dekrementacji.

   int a = 10; // tworzymy zmienną "a" i przypisujemy jej wartość 10
   a = a - 1 ; // zmniejszamy jej wartość o 1

Pobierz cały listing 5.1

W powyższym przykładzie widzimy, że zmniejszyliśmy wartość zmiennej “a” o 1 ale bez użycia operatora dekrementacji. Listing 5.2 Zmniejszenie wartości zmiennej „a” przy użyciu operatora dekrementacji.

int a = 10; // tworzymy zmienną "a" i przypisujemy jej wartość 10
a--; // zmniejszamy wartość zmiennej "a" o 1 przy użyciu operatora dekrementacji

Pobierz cały listing 5.2

Jeżeli chodzi o pojęcie dekrementacji to wyróżniamy jej dwie postacie pre dekrementacja i post dekrementacja. Już same przedrostki naprowadzają o co chodzi. Otóż pre dekrementacja to operacja powodująca zmniejszenie wartości zmiennej przed użyciem zmiennej a post dekrementacja to operacja powodująca zmniejszenie wartości zmiennej po jej użyciu, co obrazują poniższe przykłady. Listing 4.3 Użycie pre dekrementacji.

int a = 10; // tworzymy "a" i przypisujemy jej wartość 10
Colsole.WriteLine(--a); 
/* przykład pre dekrementacji czyli najpierw zmniejszamy wartość zmiennej (operator dekrementacji znajduje się przed zmienną „a”) a później wyświetlamy jej wartość na ekranie */
Console.ReadKey();

Pobierz cały listing 5.3.

Analizując powyższy przykład pre dekrementacji należy zwrócić uwagę że na ekranie pojawi się wartość 9 ponieważ dekrementacja (zmniejszenie wartości o 1) nastąpiła przed wyświetleniem wartości zmiennej „a” na ekranie. Listing 4.4 Użycie post dekrementacji.

int a = 10;
   // tworzymy zmienną "a" i przypisujemy jej wartość 10
Console.WriteLine(a--); 
   /* przykład post dekrementacji, czyli najpierw wyświetlamy wartość zmiennej "a" na ekranie a później zmniejszamy jej wartość o 1 operatorem dekrementacji "--" */
Console.ReadKey();

Pobierz cały listing 5.4

Analizując powyższy przykład chciałem zwrócić uwagę na miejsce które wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Zwódźcie uwagę, że mimo wyświetlenia na ekranie wartości 10 po wykonaniu się instrukcji Console.WriteLine(a–); wartość zmiennej „a” będzie równa 9. Dlaczego? Ponieważ operator dekrementacji znajduje się za zmienną „a”, co powoduje zmniejszenie wartości tej zmiennej już po wyświetleniu jej wartości pierwotnej na ekranie. Gdybyśmy dodali do naszego kodu kolejne polecenie Console.WriteLine(a); to zobaczylibyśmy na ekranie wartość 9. Dekrementację możemy wykonać wielokrotnie.